Här blir cy­kel­ba­nan buss­håll­plats

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Per Brandt

Sight­see­ing­bus­sar­na har fix­at håll­plats – pre­cis in­till cy­kel­ba­nan vid Strand­vä­gen. Nu ska sta­den se till att den flyt­tas.

Men buss­bo­la­get slår till­ba­ka och skyl­ler på tra­fik­kon­to­ret.

De po­pu­lä­ra rö­da sight­see­ing­bus­sar­na har håll­plat­ser över he­la in­ners­tan. Men nu ska plat­ser­na ses över, åt­minsto­ne på Strand­vä­gen. För där har bo­la­get en håll­plats all­de­les in­till cy­kel­ba­nan och släp­per av och på pas­sa­ge­ra­re när Stock­hol­mdi­rekt är på plats.

Till­ta­get gil­las in­te av tra- fik­kon­to­ret när de upp­märk­sam­mas på det. De har nu ta­git kon­takt med Ström­ma, som dri­ver bus­sar­na för ”att få mer in­for­ma­tion kring hur de an­vän­der den här plat­sen”.

– Vi har för­stått det som att de sökt upp­lå­tel­se för att säl­ja bil­jet­ter på fle­ra plat­ser men det in­ne­bär ju in­te att al­la är lämp­li­ga som buss­håll­plat­ser, sä­ger Ola Er­iks­son, pressta­les­per­son.

Sta­den ska ock­så kol­la om det kan va­ra fler lik­nan­de si­tu­a­tio­ner längs rut­ten och kom­mer krä­va en an­nan lös­ning.

– Det är klart att man in­te ska släp­pa av och på folk vid cy­kel­ba­nan. Som det ser ut på bil­den är det in­te lämp­ligt och vi mås­te hit­ta en bätt­re lös­ning, sä­ger Ola Er­iks­son.

Men på Ström­ma slår man ifrån sig och skyl­ler på tra­fik­kon­to­ret. Ti­di­ga­re ha­de man håll­plat­sen vid Ny­bro­plan, där SL-bus­sar­na stan­nar, men där blev de ”av okla­ra an­led­ning­ar ut­put­ta­de av sta­den för ett år se­dan” en­ligt Oscar Car­he­den, an­sva­rig för sight­see­ing­verk­sam­he­ten på Ström­ma.

Men har ni fått till­stånd att an­vän­da plat­sen som håll­plats? – Den här lös­ning­en pre- sen­te­ra­de vi för tra­fik­kon­to­ret för ett år se­dan, rätt tyd­ligt med bil­der från plat­sen och de har in­te kom­mit med nå­got an­nat al­ter­na­tiv. Vi har till­stånd att ha flag­gan och det finns inga för­bud mot att stan­na på plat­sen som vi har för­stått det. Vi har haft den där i ett års tid och ut­an in­ci­den­ter men vill be­tyd­ligt hell­re ha en an­nan lös­ning, sä­ger Oscar Car­he­den.

En­ligt ho­nom ska han träf­fa tra­fik­kon­to­ret näs­ta vec­ka och väl­kom­nar mö­tet. De vill helst ha till­ba­ka den ti­di­ga­re håll­plat­sen vid Ny­bro­plan.

FO­TO: PER BRANDT

STOPP. Ett av stop­pen för tu­rist­bus­sar­na är pre­cis in­till Strand­vä­gens cy­kel­ba­na. Det gil­las in­te av sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.