Allt fär­re får bö­ter i cy­kel­fäl­ten

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Per Brandt

Trots fle­ra sats­ning­ar på att hård­mar­ke­ra mot fel­par­ke­ra­re i cy­kel­fält och cy­kel­ba­nor så mins­kar an­ta­let böt­fäll­da.

Nu ska sta­den ut­re­da om de tuf­fa­re ta­gen va­rit lyc­ka­de el­ler om det be­hövs fler åt­gär­der.

For­don som par­ke­rar i cy­kel­fält el­ler cy­kel­ba­nor har va­rit ett gis­sel bå­de för cy­klis­ter­na och för sta­den som vill öka fram­kom­lig­he­ten och tra­fik­sä­ker­he­ten.

Där­för fick par­ke­rings­ö­ver­vak­ning­en or­der om att hård­be­va­ka just det­ta och att lap­pa di­rekt som nå­gon par­ke­ra­de fel i hös­tas. Och or­dern om den nya tuf­fa­re in­ställ­ning­en har upp­re­pats un­der vå­ren, en­ligt tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP).

Mås­te ha ögon­kon­takt

– Re­geln i dag är att de som stan­nar på cy­kel­fält el­ler cy­kel­ba­nor ska böt­fäl­las på en gång. Men ett pro­blem är att man mås­te kom­ma fram för att de ska upp­fat­ta att de är fö­re­mål för bö­ter. Då kan man skic­ka bö­ter­na i ef­ter­hand, men har man in­te fått ögon­kon­takt så har vi in­te rätt att böt­fäl­la. Det är det som gäl­ler, sä­ger Da­ni­el Helldén.

Ska ut­re­da var­för

Men ny sta­tistik från årets fem förs­ta må­na­der kring lap­pan­det av ful­par­ke­ra­re i cy­kel­fält och cy­kel­ba­nor vi­sar att an­ta­let bö­ter har gått ner de se­nas­te åren.

Vad det be­ty­der är emel­ler­tid oklart.

Det ska tra­fik­bor­gar­rå­det nu ge tra­fik­kon­to­ret i upp­drag att ut­re­da för att se om det gjort nå­gon skill­nad el­ler om fler åt­gär­der krävs.

Men tra­fik­bor­gar­rå­det är in­te oro­lig att den nya or­dern om tuf­fa­re tag in­te ef­ter­levs.

– Nej, jag vet att de är hår­da­re i dag, se­dan vet jag in­te om det är and­ra sa­ker som på­ver­kar sta­tisti­ken ock­så. Det ska tra­fik­kon­to­ret få i upp­drag att ut­re­da nu. En tolk­ning jag skul­le vil­ja gö­ra är att i och med den hår­da­re be­vak­ning­en så är det fler som in­ser att man in­te ska stan­na där, sä­ger Da­ni­el Helldén.

När vi ställ­de frå­gan i cy­kel­kret­sar om sta­dens nya hår­da­re tag lett till för­bätt­ring­ar var me­ning­ar­na de­la­de. Många gång­er ut­må­las där yr­kestra­fi­ken som de störs­ta par­ke­rings-syn­dar­na.

Inga rik­ta­de kam­pan­jer

Någ­ra rik­ta­de in­for­ma­tions­kam­pan­jer mot ex­em­pel­vis bud- el­ler tax­i­bo­lag är dock in­te ak­tu­el­la. – I dags­lä­get tror jag in­te att det be­hövs, som jag upp­fat­tar det vet al­la vad som gäl­ler. Vi har haft den all­män­na kam­pan­jen om att vi­sa hjär­ta i tra­fi­ken men den är in­te spe­ci­fikt rik­tad till par­ke­ring i cy­kel­fält. Men först mås­te tra­fik­kon­to­ret gö­ra en ut­vär­de­ring se­dan får vi se om vi går ut med fler kam­pan­jer, ska man gö­ra det mås­te man ve­ta hur de ska rik­tas för att de ska få ef­fekt, sä­ger Da­ni­el Helldén.

FO­TO: ANDRE­AS ENBUSKE

Cy­kel­fält/cy­kel­ba­nor 2016: 467/141. 2017: 343/70. 2018: 287/94. BÖ­TER BUMS. Fel­par­ke­ra­re i cy­kel­fält och på cy­kel­ba­nor ska få bö­ter di­rekt med sta­dens nya tuf­fa­re tag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.