Sys­tem­bo­la­get flyt­tar in i Nor­ra Djur­gårds­sta­den

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Per Brandt

Sys­tem­bo­la­get ska öpp­na i Nor­ra Djur­gårds­sta­den. Näs­ta höst ska en bu­tik stå klar i Gas­verks­om­rå­det.

Det har spe­ku­le­rats länge och va­rit högt up­pe på många bo­en­des öns­ke­lis­tor för vad som ska ta plats i Gas­verks­om­rå­det när det står fär­digt. Och nu är det klart.

Sys­tem­bo­la­get öpp­nar en ny bu­tik i det gam­la Ma­skin­hu­set. Det med­de­lar CA Fas­tig­he­ter som hål­ler i ut­veck­ling­en av Gas­verks­om­rå­det och som nu teck­nat av­tal med Sys­tem­bo­la­get.

I gam­mal ma­skin­hall

En­ligt fö­re­ta­get är lo­ka­len är en ”gam­mal ma­skin­hall med tolv me­ter i rums­höjd och näs­tan li­ka höga föns­ter­par­ti­er som nu om­vand­las till bu­tikslo­kal med be­va­rad in­du­stri­ka­rak­tär, där­ibland en syn­lig tra­vers.”

Sys­tem­bo­la­gets lo­kal kom­mer va­ra på 700 kvadrat­me­ter och fler ak­tö­rer ska ock­så ta plats i hu­set. Bu­ti­ken ska öpp­na hös­ten 2019 en­ligt pla­ner­na.

– Det är myc­ket gläd­jan­de att kun­na er­bju­da lo­ka­ler till Sys­tem­bo­la­get i Gas­ver­ket. Det är en be­ty­del­se­full hy­res­gäst för oss och ett starkt start­skott på vår ut­veck­ling av den­na nästin­till ma­gis­ka plats, sä­ger Per­nil­la Claes­son, re­gi­on­chef Stock­holm, CA Fas­tig­he­ter iu ett press­med­de­lan­de.

Se­dan ti­di­ga­re är det bland an­nat klart att bland an­nat Spår­vägs­mu­se­et och Klät­ter­ver­ket ska ta över två av de and­ra hu­sen i om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.