Hundä­ga­re – ni mås­te ta ert an­svar i par­ker­na

Östermalmsnytt - - TYCK OM! - Katt­kvin­nan

Jag och min katt rå­ka­de ut för en trau­ma­tisk hän­del­se i Ro­senlundspar­ken. Vi bru­kar gå ut i se­le och sit­ta och spa­na i grä­set. På väg hem kom­mer som van­ligt det fle­ra hundä­ga­re gå­en­de på gång­vä­gen. Vi står av­vak­tan­de en bit bort i grä­set och vän­tar pga att min lil­la katt är rädd för hun­dar. De all­ra fles­ta pas­se­rar ut­an att ens läg­ga mär­ke till oss.

Sen kom­mer en okopp­lad fransk bull­dog som vi vän­tar ska pas­se­ra. Den får syn på min katt och bör­jar springa mot hen­ne. Jag sä­ger till äga­ren att kopp­la hun­den. Han kal­lar på den (Bel­la) men den ly­der in­te. Han sä­ger att han in­te såg att det var en katt!? Jag tar min filt och hål­ler mel­lan dju­ren så de in­te får ögon­kon­takt när hun­den för­sö­ker fly­ga på min katt. Sä­ger åter­i­gen till äga­ren att kopp­la hun­den. Det hjäl­per in­te för den ly­der in­te och han är in­te snabb att för­sö­ka fånga den. Hun­den spring­er runt mig och fil­ten för att kom­ma åt min lil­la katt och då flyr hon upp i ett träd.

Där sit­ter hon se­dan fle­ra me­ter upp och ja­mar skräck­sla­get. Jag sä­ger till hundä­ga­ren ”tit­ta vad du har ställt till med”. Jag fick sä­ga det två gång­er och för­kla­ra att han mås­te ha hun­den i kop­pel då han in­te har pli på den. (För öv­rigt gäl­ler strikt kop­pel­tvång än­då men det är än­då all­tid hundä­ga­re ut­an koll som har dem lö­sa). Det där oan­sva­rigt mot and­ra att lå­ta sin hund lö­pa fritt. Till svar fick jag igen ”Jag såg in­te att det var en katt” och ”jag tyc­ker in­te du ska ha en katt i kop­pel ute”? Myc­ket kons­tig kom­men­tar.

Jag tar an­svar för mitt hus­djur. Det gör in­te al­la hundä­ga­re. Ni kan ald­rig ve­ta hur de re­a­ge­rar när in­stink­ter­na tar över. Tack och lov att min katt val­de att fly och in­te klö­sa ögo­nen ur hun­den el­ler blev bi­ten själv. Det und­viks om hundä­ga­ren är upp­märk­sam och in­te tror de får gö­ra hur de vill samt föl­jer la­gen om kop­pel­tvång.

Jag vill tac­ka al­la de hjälp­sam­ma och snäl­la per­so­ner som hjälp­te mig att få ner hen­ne. Det är in­te lätt att klätt­ra i träd märk­te vi. Med hjälp av ste­ge och bord lyc­ka­des en höjd­rädd tjej som låg och so­la­de klätt­ra upp och få ner min katt. Da­gens hjäl­te­bragd!

Jag är väl­digt glad att dju­ren in­te kom till ska­da men du hundä­ga­re ska ta an­svar för din hund.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SOM KATT OCH HUND. Dju­ren på bil­den är in­te sam­ma djur som in­sän­da­ren hand­lar om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.