HÄR GÅR MAN … EL­LER?

Sta­dens vi­sion: Ett ”le­van­de Stock­holm” med hjälp av gå­ga­tor och som­mar­torg. I år är sats­ning­en stör­re än nå­gon­sin. Men hur går det egent­li­gen med det där fot­bur­na folk­vim­let …?

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Per Brandt per.brandt@di­rekt­press.se

Ute­ser­ve­ring­ar, ex­klu­sivt golv­ma­te­ri­al och gröns­ka. Det är fas­tig­hets­ä­ga­ren bakom pop up-par­kens vi­sion för att gö­ra Hum­le­gårds­ga­tan till en gång­farts­ga­ta. Och en del blir bil­fri re­dan näs­ta år.

Det är Gam­la Liv­för­säk­rings AB SEB Trygg liv som står bakom pop up- par­ken på Hum­le­gårds­ga­tan som nu är in­ne på tred­je året. Men de vill gö­ra mer. Vi­sio­nen är att gö­ra om he­la ga­tan till en gång­farts­ga­ta och de har pre­sen­te­rat pla­ner­na för sta­den.

– Det har att gö­ra med tra­fik­si­tu­a­tio­nen, en gång­farts­ga­ta gör än­då att tra­fi­ken kan hål­la ihop. Det vik­ti­ga, tyc­ker vi, är att ha liv och rö­rel­se på en sån här plats med till ex­em­pel ute­ser­ve­ring­ar. Det här skul­le hänga bra ihop med de and­ra gå­ga­tor­na i om­rå­det och skul­le bli ett bra stråk, sä­ger Hen­rik Ström­gren, port­följ­för­val­ta­re för SEB och an­sva­rig för de­ras fas­tig­he­ter i om­rå­det.

Ta­git fram skiss

De har även, i sam­ar­be­te med Teng­bom, ta­git fram en skiss kring hur det skul­le kun­na kom­ma att se ut. Nu sit­ter även de skis­ser­na up­pe i pop up-par­ken.

Tan­ken är att de for­don som be­hö­ver kö­ra på ga­tan får gö­ra det i en böl­jan­de rö­rel­se.

Runt om ga­tan, som även ska ha ett ma­te­ri­al av ”hög ex­klu­si­vi­tet”, ska det fin­nas fas­ta sitt­plat­ser, ute­ser­ve­ring­ar och mer gröns­ka. Pa­rol­len är ”var­dags­rum­met flyt­tar ut”.

”Vill ut­veck­la”

Bo­la­get ska även ta kon­takt med öv­ri­ga fas­tig­hets­ä­ga­re på ga­tan för att få fler med på tå­get.

– Ja, men vi mås­te nog kom­ma li­te läng­re med tra­fik­kon­to­ret först. Men vi gör ing­et en­sam­ma ut­an vi tit­tar på att ut­ö­ka med and­ra fas­tig­hets­ä­ga­re men där har vi in­te kom­mit så långt än, sä­ger Hen­rik Ström­gren.

– Men vi vill fort­sät­ta att ut­veck­la det vi har idag till nå­got mer. Vi mär­ker att vå­ra hy­res­gäs­ter är nöjda med att det ger liv och rö­rel­se.

Och på sta­den kän­ner man väl till vi­sio­nen, men att gö­ra om he­la ga­tan till gång­farts­ga­ta är ing­et som finns i pla­ner­na i dags­lä­get en­ligt tra­fik­kon­to­ret.

Men en li­ten del av ga­tan kom­mer trots allt att stänga för bil­tra­fik näs­ta år. Det är den öv­re de­len i höjd med sa­lu­hal­len.

– Den är ju re­dan gå­ga­ta idag, un­der re­no­ve­ring­en av sa­lu­hal­len och det kom­mer per­ma­nen­tas när sa­lu­hal­len och åter­ställ­ning­en av tor­get är klar, sä­ger Ola Eriks­son pressta­le­spe­son på tra­fik­kon­to­ret.

Det vik­ti­ga, tyc­ker vi, är att ha liv och rö­rel­se på en sån här plats med till ex­em­pel ute­ser­ve­ring­ar.

FOTO: PER BRANDT

TILLFÄLLIG. Pop up-par­ken på Hum­le­gårds­ga­tan är in­ne på sitt tred­je år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.