Lon­donin­spi­re­rat i Djur­gårds­sta­den

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - 073-600 69 28 christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

Tajt och in­klämt, med Lon­don, Ams­ter­dam och New York som fö­re­bild. Så blir det när Nor­ra Djur­gårds­sta­den får lyx­i­ga par­hus med fri­köp­ta tom­ter.

Det är på Bo­bergs­ga­tan 79 som man nu hål­ler på att sko­hor­na in två styc­ken par­hus mel­lan två be­fint­li­ga bygg­na­der. El­ler, ”mo­dernt bo­en­de i klas­sisk fa­briks­mil­jö” som bygg- her­ren säl­jer in pro­jek­tet.

He­la stads­de­len Nor­ra Djur­gårds­sta­den be­skrivs till det som i ”stän­dig rö­rel­se”, ” en scen för kre­a­ti­va och in­no­va­ti­va verk­sam­he­ter” och ”ett nav för kul­tur, design och gast­ro­no­mi”.

Stads­vil­lor­na ska bli så kal­la­de ägan­de­rät­ter med fri­köpt tomt. Det är allt­så in­te en tra­di­tio­nell bo­stads­rätts­för­e­ning ut­an kö­pa­ren äger hus fas­tig­het och mark, en bo­en­de­form som det in­te byggts nytt av i Stock­holm på när­ma­re 100 år.

Var­je bo­stad blir på 240 kvadrat­me­ter för­de­la­de på fem rum och kök. Tak­te­rass och ute­plats blir på cir­ka 25 kvadrat­me­ter styc­ket. Prislap­pen på Gra­nit­hu­sen, som pro­jek­tet he­ter? Väl­digt oklar än så länge. Men en­ligt bygg­her­ren Åke Sund­vall kom­mer hu­sen att ”stic­ka ut i pris”. Christof­fer Röst­lund Jons­son

LON­DON SOM FÖ­RE­BILD. Så här är det tänkt att det ska kläm­mas in bo­stä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.