Eu­ro­pri­de sö­ker vo­lon­tä­rer

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Stock­holm Pri­de ef­ter­ly­ser vo­lon­tä­rer som vill hjäl­pa till vid årets pri­de­fes­ti­val 27 ju­li till 5 au­gusti. En pro­gram­punkt där det be­hövs folk är pa­ra­den som äger rum 4 au­gusti. Den går från Stads­hu­set till Ös­ter­malms IP, via Hant­ver­kar­ga­tan, Va­sa­ga­tan, Kungs­ga­tan och Stu­re­ga­tan, en pro­me­nad på 4,3 km. Den som hjäl­per till kom­mer att för­be­re­da in­för pa­ra­den, del­ta i vand­ring­en, han­te­ra åskå­da­re, se till att pa­ra­den har fri väg. Ef­teråt hjäl­per man till att rö­ja bort. Som tack får man bil­jett till lör­dag kväll och VIP till Eu­ro pri­de park när pa­ra­den går i mål. In­tres­sant? Mej­la vo­lon­tar@stock­holm­pri­de.org.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.