Här kug­gar flest upp­kör­ning­en

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Jon­na Claes­son 073-600 69 08 jon­na.claes­son@di­rekp­tress.se

Un­der vår och som­mar är det många som dröm­mer om att få kör­kort och i Stock­holm är det många som åker till Fars­ta för att tes­ta si­na fär­dig­he­ter. Men som om in­te kör­pro­vet i sig är skräm­man­de nog är Fars­ta en av plat­ser­na där flest blir un­der­kän­da.

Många Stock­hol­ma­re flyr till mind­re stä­der med lug­na­re tra­fik, fär­re ron­del­ler och få röd­ljus när de ska ta kört­kort. Men många av per­so­ner­na som stan­nar kvar i stan gör fö­rar­pro­vet för per­son­bil i Fars­ta, Sol­len­tu­na el­ler Ja­kobs­berg. Någ­ra av de plat­ser som ham­nar i topp på lis­tan över an­de­len kug­ga­de upp­kör­ning­ar i lan­det.

Mel­lan ja­nu­a­ri och maj i år ge­nom­för­des 5 774 fö­rar­prov i Fars­ta av des­sa god­kän­des en­dast 2 430.

Dick Åström, kon­tors­chef på Tra­fik­ver­ket i Fars­ta, har koll på sta­tisti­ken och sä­ger att ryk­tet spri­der sig som lä­gerelds­hi­sto­ri­er. Men var­för så många kug­gar i just i Fars­ta kan han ba­ra spe­ku­le­ra i:

– Jag är själv från Norr­lands in­land, och i nor­ra Sve­ri­ge, där fler kla­rar förs­ta upp­kör­ning­en, har man en helt an­nan ut­bild­nings­tra­di­tion. Man kanske be­hö­ver kör­kor­tet mer på gles­byg­den än i stan där det finns bra kol­lek­tiv­tra­fik, sä­ger han och tilläg­ger:

– Dä­re­mot blir al­la prov be­döm­da li­ka­dant. Att kör­ning­en in­te blir god­känd tror jag har att gö­ra med att kun­den dels in­te har koll på kun­skaps­kra­ven, dels på att den eg­na kun­skaps­ni­vån in­te är till­räck­lig.

Oli­ka vägar

I dag kan man väl­ja om man vill ta körlek­tio­ner på kör­sko­la, pri­vat på hem­ma­plan el­ler var­va. Det först­nämn­da sägs va­ra bäst för att bli god­känd på pro­ven.

– Jag vill in­te dö­ma ut nå- got av al­ter­na­ti­ven. Men har man kört på kör­sko­la och en tra­fiklä­ra­re an­mä­ler dig till upp­kör­ning, då är det säk­ra­re att du har kun­ska­per­na som krävs för att kla­ra pro­vet. Har du dä­re­mot an­mält dig till upp­kör­ning­en själv, har du kanske in­te full koll på al­la mo­ment.

En an­nan fäl­la är in­ten­siv­kur­ser­na.

– In­ten­siv­kur­ser kan va­ra jät­te­bra om man har rik­li­ga för­kun­ska­per. Men har man in­te det så tror jag, per­son­li­gen, att man kan kas­ta bort bå­de tid och peng­ar. Man får in­te stres­sa sig till ett kör­kort, det är vik­tigt med dju­pin­lär­ning.

Vad är di­na tips in­för upp­kör­ning­en?

– Det räc­ker egent­li­gen med ett en­da ord, pla­ne­ring. Kom väl för­be­redd, chan­sa in­te. Det finns inga gen­vä­gar. Det finns jät­te­bra fil­mer på tra­fik­ver­kets hem­si­da där man får ve­ta hur pro­vet går till och vad som krävs för att lyc­kas. Och kom ihåg, det är in­te du som per­son som blir un­der­känd. Det är kör­ning­en.

FOTO: MAJA BRAND

BEDÖMNING. Dick Åström, kon­tors­chef på Tra­fik­ver­ket i Fars­ta, för­säk­rar att al­la prov be­döms li­ka­dant. Han tror att sna­rar­de att kör­korts­be­ho­vet kan lig­ga bakom skill­na­den i kugg­nins­grad mel­lan stor­stad och gles­bygd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.