KDU: In­för ord­nings­be­tyg i sko­lan

Östermalmsnytt - - TYCK OM! - Christi­an Carls­son För­bunds­ord­fö­ran­de KDU Krist­de­mo­kra­ter­na i Stock­holms stad

För att barn ska få med sig de verk­tyg som krävs för att skaf­fa sig ett bra liv och kun­na för­verk­li­ga si­na dröm­mar krävs en sko­la med ord­ning och ar­bets­ro. I en sko­la där det rå­der ord­ning och ar­bets­ro kan kun­ska­pen stå i fokus.

Med näs­tan 2000 an­mäl­ning­ar till Skol­in­spek­tio­nen ifjol om krän­kan­de be­hand­ling i sko­lan finns där­för skäl att kän­na oro över stö­ket i sko­lan. En en­kät­un­der­sök­ning från Skol­in­spek­tio­nen vi­sar dess­utom att 15 pro­cent av lan­dets ni­on­de­klas­sa­re kän­ner sig otryg­ga i sko­lan och he­la 60 pro­cent av ni­on­de­klas­sar­na upp­le­ver att and­ra ele­ver stör un­der­vis­ning­en.

Det är oac­cep­ta­belt att den stö­ki­ga si­tu­a­tio­nen på svens­ka sko­lor tillåts på­ver­ka skol­re­sul­ta­ten ne­ga­tivt. Själv­klart ska ele­ver kun­na kän­na trygg­het och ar­bets­ro.

Krist­de­mo­kra­ter­na i Stock­holms stads­hus krä­ver där­för fle­ra åt­gär­der för att åter­ska­pa ord­ning och re­da i sko­lan.

Vi vill för det förs­ta in­fö­ra mer ut­bild­ning i le­dar­skap och kon­flikt­han­te­ring för lan­dets lä­ra­re, bå­de på lä­rar­ut­bild­ning­en och som vi­da­re­ut­bild­ning i yr­kes­li­vet. En bra lä­ra­re be­hö­ver bå­de kun­na in­spi­re­ra ele­ver­na till kun­skap och va­ra en auk­to­ri­tet som hål­ler ord­ning och re­da i klass­rum­met.

Vi vill för det and­ra in­fö­ra skrift­li­ga ord­nings­om­dö­men. Ord­nings­om­dö­met skul­le kun­na på­ver­kas av huruvi­da ele­ven kom­mer i tid, hur man be­ter sig och om man be­hand­lar lä­ra­re och klass­kam­ra­ter med re­spekt. Sko­lan skul­le där­med få yt­ter­li­ga­re ett hjälp­me­del för att ta tag i ord­nings­pro­ble­men och fler ele­ver skul­le tän­ka på hur man be­ter sig. Sam­ti­digt skul­le den del av sko­lans upp­gift som hand­lar om att ut­veck­la ele­vens för­må­ga att skil­ja mel­lan rätt och fel samt att be­mö­ta and­ra med re­spekt upp­vär­de­ras.

Vi an­ser för det tred­je att sko­lor­na mås­te kun­na få gö­ra mer för att und­vi­ka att vis­sa ele­ver åter­kom­man­de stör un­der­vis­ning­en. Skol­la­gen be­hö­ver änd­ras så att det blir lät­ta­re att flyt­ta på den som stör i klass­rum­met el­ler bry­ter mot sko­lans ord­nings­reg­ler.

Svens­ka ele­ver för­tjä­nar en trygg skol­mil­jö med ar­bets­ro för att kun­na till­go­do­se sig de kun­ska­per som krävs för att bli an­svars­ta­gan­de och re­spekt­ful­la med­bor­ga­re som är väl för­be­red­da in­för kom­man­de yr­kes­liv. Det krävs kraft­tag och åt­gär­der för att åstad­kom­ma en sko­la med ord­ning och kun­skap i fokus, och det krävs nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.