SD be­hö­ver in­te pra­ta om in­vand­ring läng­re

Östermalmsnytt - - HEJ ÖSTERMALM -

MS­ve­ri­ge upp till en ny po­li­tisk verk­lig­het. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na ha­de med si­na 5,7 pro­cent för förs­ta gång­en ta­git plats i Sve­ri­ges riks­dag. Den da­gen ar­ran­ge­ra­des en rad spon­ta­na an­ti­ra­sis­tis­ka ma­ni­fes­ta­tio­ner run­tom i lan­det. Myc­ket av snac­ket då hand­la­de om att för­sö­ka hål­la den främ­lings­fi­ent­li­ga re­to­ri­ken stång­en. Danmark lyf­tes gång på gång som ett var­nan­de ex­em­pel där SD:s sys­kon­par­ti Dansk Fol­ke­par­ti på kort tid vun­nit mark och tving­at fram ett hår­da­re de­batt­kli­mat.

I Sve­ri­ge va­ra­de de sju and­ra riks­dags­par­ti­er­nas am­bi­tion att in­te fal­la in i SD:s re­to­rik i gans­ka ex­akt fy­ra år. Den 16 au­gusti 2014 nåd­de det nå­gon slags kul­men när då­va­ran­de stats­mi­nis­ter Fred­rik Re­in­feldt (M) höll sitt upp­märk­sam­ma­de ”Öpp­na era hjär­tan”tal om den an­nal­kan­de flyk­ting­ström­men.

I riks­dags­va­let en knapp må­nad se­na­re fick SD 12,9 pro­cent av rös­ter­na.

Se­dan kom flyk­ting­kri­sen, gräns­kon­trol­ler­na och de till­fäl­li­ga up­pe­hålls­till­stån­den. To­nen hård­na­de och fle­ra par­ti­er la om sin mi­gra­tions­po­li­tik. Se­dan dess har SD:s po­li­tik le­gat som en blöt filt över de and­ra par­ti­er­nas för­slag i in­vand­rings­frå­gor.

Oav­sett vad de har sagt el­ler gjort så har de känt sig nöd­ga­de att gö­ra det i nå­gon slags SD-kon­text.

SD själ­va då? Just nu be­hö­ver de in­te sä­ga så myc­ket alls när det kom­mer till de här frå­gor­na. Väl­jar­na vet än­då var de står. I Stock­holm pra­tar SD hell­re om att räd­da Pålsun­det och flyt­ta No­bel Cen­ter.

Så me­dan an­ti­ra­sis­tis­ka ma­ni­fes­ta­tio­ner­na nu an­ord­nas i sam­band med att na­zis­ter mar­sche­rar ga­tor­na smy­ger SD un­der ra­darn och fort­sät­ter växa med sin mer ned­to­na­de re­to­rik. De vill up­pen­bar­li­gen in i vär­men. Frå­gan är om nå­gon släp­per in dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.