Tes­sin­par­kens grus stop­par rull­stols­bur­na

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Se­dan nå­gon må­nad till­ba­ka kan Ös­ter­malms­bon An­ders Berglund in­te ta sig fram i Tes­sin­par­ken. An­led­ning­en? Hans rull­stol sjun­ker ner i det ny­lag­da gru­set.

”För­valt­ning­en har gru­sat upp vägar­na i Tes­sin­par­ken för att för­bätt­ra dem. Gru­set bru­kar sät­ta sig och sjun­ka ner, men den­na gång har den tor­ra som­ma­ren gjort att gru­set in­te satt sig or­dent­ligt. För­valt­ning­en kom­mer även att gru­sa upp vis­sa svac­kor på Kar­la­vä­gen och pla­ne­rar till­sam­mans med ent­re­pre­nö­ren att ta grus från Tes­sin­par­ken för att an­vän­da på Kar­la­vä­gen”, för­kla­rar Em­ma Tay­lor, kom­mu­ni­ka­tör på Ös­ter­malms stads­dels­för­valt­ning.

Ar­be­tet pla­ne­ras ske så fort som möj­ligt un­der sep­tem­ber.

FOTO: PRI­VAT

TRÖGT. Gru­set i Tes­sin­par­ken gör det svårt för An­ders Berglund att ta sig fram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.