För­sva­ret över­vä­ger att flyt­ta från Ös­ter­malm

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM - Louise Bornhall

I dags­lä­get har För­svars­mak­ten sitt hög­kvar­ter på Li­din­gö­vä­gen på Ös­ter­malm. Men i fram­ti­den kan det va­ra en ny adress som gäl­ler – i Barkar­bys­ta­den, när­ma­re be­stämt.

Jär­fäl­la kom­mun ska ihop med För­svars­mak­ten och For­ti­fi­ka­tions­ver­ket teck­na ett av­tal om en för­stu­die, som gäl­ler en even­tu­ell flytt av För­svars­mak­tens hög­kvar­ter på Ös­ter­malm. Var flytt­las­set skul­le gå? Till Barkar­bys­ta­den.

– Det här skul­le in­ne­bä­ra att vi fyl­ler om­rå­det med dag­liv, det rör sig om tu­sen­tals an­ställ­da som skul­le ar­be­ta på hög­kvar­te­ret. Det här skul­le bli den störs­ta eta­ble­ring­en i Jär­fäl­la i mo­dern tid, sä­ger Claes Thun­blad (S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Jär­fäl­la.

Han me­nar att trygg­he­ten skul­le öka i och med att an­ta­let män­ni­skor i rö­rel­se dag­tid blir så pass myc­ket stör­re.

Fas­tig­he­ten som ska un­der­sö­kas ägs i dag av For­ti­fi­ka­tions­ver­ket, och lig­ger nä­ra den fram­ti­da tun­nel­ba­nan i om­rå­det. Mån­dag den 3 sep­tem­ber fat­tar kom­mun­sty­rel­sen i Jär­fäl­la be­slut om att in­gå av­ta­let om en för­stu­die. Den pla­ne­ras star­ta nu i höst och ta un­ge­fär ett år. Re­sul­ta­tet av den blir un­der­la­get för ett even­tu­ellt flytt­be­slut.

Det finns pla­ner på yt­ter­li­ga­re en ny eta­ble­ring i Barkar­bys­ta­den. När kom­mun­sty­rel­sen ses 3 sep­tem­ber ska de även be­slu­ta om att in­gå ett mar­kan­vis­nings­av­tal, ock­så det i Barkar­bys­ta­den, med bygg- och fas­tig­hetskon­cer­nen Ki­len­krys­set.

FOTO: MIKAEL AN­DERS­SON

PÅ GÅNG. Hit till Barkar­bys­ta­den skul­le För­svars­mak­tens hög­kvar­ter, med si­na tu­sen­tals an­ställ­da, flyt­ta en­ligt en ny plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.