Jät­te­hus vid Te­gel­bac­ken ska ri­vas

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Mim­mi Ep­ste­in

Skans­ka ska ri­va sin fas­tig­het vid Te­gel­bac­ken och er­sät­ta den med en ny. Be­slu­tet fat­ta­des i vec­kan.

Skans­ka ska ri­va sin fas­tig­het in­till She­ra­ton ho­tell och byg­ga en ny, knappt 4,5 me­ter hög­re bygg­nad på plat­sen. I vec­kan an­togs de­talj­pla­nen un­der stads­bygg­nads­nämn­dens mö­te.

En­ligt fas­tig­hets­ä­ga­ren hål­ler det nu­va­ran­de hu­set från 1970-ta­let in­te kra­ven på en mo­dern kon­tors­fas­tig­het. Ven­ti­la­tio­nen är då­lig, fönst­ren för små och tak­höj­den för låg.

– Re­dan 2006 fat­ta­de då­va­ran­de fas­tig­hets­ä­ga­re be­slut om att det in­te gick att an­pas­sa hu­set till da­gens krav på ven­ti­la­tion och dags­ljus, sä­ger Jo­el Am­bré, pro­jekt­ut­veck­lings­chef på Skans­ka fas­tig­he­ter.

10 me­ter stör­re

Den nya fö­re­slag­na bygg­na­den ut­ö­kas även med cir­ka tio me­ter mot Röd­bod­ga­tan. Det in­ne­bär att ga­tubred­den mins­kar från knappt 30 me­ter till 18 me­ter. Den söd­ra in­far­ten till Kla­ra­fa­ret byggs igen.

– När ner­far­ten för­svin­ner kom­mer det att bli mer av en ga­tu­mil­jö där med träd och trot­to­a­rer, sä­ger Jo­el Am­bré.

An­ta­let ar­bets­plat­ser i kvar­te­ret vän­tas kun­na öka från da­gens 700 till cir­ka 1860 styc­ken. Bot­ten­vå­ning­ar­na pla­ne­ras för att in­ne­hål­la pub­li­ka lo­ka­ler. Dess­utom ska Tys­ta Ma­ri-gång­en som för­bin­der Te­gel­bac­ken och Kla­ra Väst­ra kyr­ko­ga­ta pif­fas upp.

– Det är egent­li­gen ett bra stråk som i dag är låst och li­te obe­hag­ligt. Nu blir det mer gal­le­ria-käns­la där, sä­ger Jo­el Am­bré på Skans­ka.

Från bör­jan pla­ne­ra­des även bo­stä­der i pro­jek­tet, men de val­de man att in­te gå vi­da­re med. Bland an­nat på grund av höga bul­ler­ni­vå­er i om­rå­det. Vid års­skif­tet är det tänkt att riv­ning­en av be­fint­lig bygg­nad ska på­bör­jas.

– Vi hop­pas att det nya hu­set ska stå klart nå­gon gång un­der and­ra halv­å­ret 2022, sä­ger Jo­el Am­bré.

Kul­tur­hus för hem­lö­sa

Som Vi i Va­sas­tan be­rät­tat ti­di­ga­re, har ett kul­tur­hus för hem­lö­sa, på ini­ti­a­tiv av Ka­vi­an Fer­dowski som dri­ver hem­lo­sa.se, fått lå­na lo­ka­ler i hu­set ut­an kost­nad.

– Det har fun­ge­rat jät­te­bra och vi tyc­ker att det har va­rit väl­digt po­si­tivt att lo­ka­ler­na har kun­nat nytt­jas tills dess att hu­set ska ri­vas och att vi har kun­nat bi­dra. Vi har för­sökt hjäl­pa till att hit­ta nya lo­ka­ler men det har va­rit svårt, sä­ger Jo­el Am­bré.

Ka­vi­an Fer­dowski har in­te hit­tat nå­gon ny lo­kal än.

– Det är svårt, men vi är väl­digt tack­sam­ma gente­mot Skans­ka att vi har fått va­ra här, sä­ger han.

FOTO: STOCK­HOLMS STAD/ IL­LUST­RA­TION: BAU AR­KI­TEK­TER

ER­SÄTTS. Vid års­skif­tet rivs det gam­la hu­set och den nya kon­tors­fas­tig­he­ten på­bör­jas. Tys­ta Ma­ri-gånge ska ock­så pif­fas upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.