Vil­la­pri­ser­nas ök­ning se­nas­te fem åren

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM -

Vil­la­pri­ser­na i Stock­holms län har sti­git med 35 pro­cent un­der den se­nas­te femårs­pe­ri­o­den. Det vi­sar en sam­man­ställ­ning som Fas­tig­hets­by­rån har gjort. Bland lä­nets kom­mu­ner är det i Bot­kyr­ka som den störs­ta ök­ning­en har skett. Där steg pri­ser­na med 48 pro­cent mel­lan ju­li 2013 jäm­fört med sam­ma pe­ri­od för 2018.

Lägst har pris­ut­veck­ling­en va­rit i Vax­holm med men ök­ning på el­va pro­cent un­der pe­ri­o­den.

Sett till kro­nor är det Li­din­gö som lig­ger i topp. Där har den ge­nom­snitt­li­ga vil­lan ökat med nä­ra tre mil­jo­ner kro­nor i vär­de. Det kan jäm­fö­ras läns­snit­tet som lig­ger på 1,4 mil­jo­ner kro­nor på fem år.

Lägst pris­ut­veck­ling sett till kro­nor var även det i Vax­holm, där pri­ser­na steg med 594 690 följt av Norr­täl­je med en pri­sök­ning på i snitt 867 701 kro­nor un­der pe­ri­o­den.

FOTO: MOSTPHOTOS

TREN­DEN. Pri­ser­na pe­kar sta­digt upp­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.