Riktigt rö­rigt i ki­osk­po­li­ti­ken

Östermalmsnytt - - TYCK OM! - Fred­rik Ohlsson Kar­la­plan

Det hän­de sig att en man i si­na bäs­ta år kom till Sve­ri­ge från främ­man­de land. Idogt ar­be­te led­de till att han blev i be­sitt­ning av ett grön­saks­stånd på Kar­la­plan. Där eta­ble­ra­de han sig. Hans verk­sam­het på tor­get fram­för ”Fäl­tan” led­de till att han vid ett fler­tal till­fäl­len i den­na tid­ning ko­ra­des till årets torg­hand­la­re i Stock­holm. En dag be­gär­de han till­stånd – av sta­den – att få ut­veck­la sin verk­sam­het och byg­ga en sta­tio­när ki­osk. Han fick till­stån­det och bör­ja­de byg­ga. En vac­ker dag stod ki­os­ken där. Re­do att tjä­na frukt och grön­saks­sug­na i vå­ra kvar­ter. Det gick en tid. Den vack­ra da­gen blev till en mu­len dag: då var ki­os­ken ri­ven – av sta­den.

En po­li­tisk väns­ter­hand ha­de sank­tio­ne­rat. En po­li­tisk hö­ger­hand ha­de re­fu­se­rat. El­ler om det var tvärt om? Ing­en av hän­der­na viss­te i al­la fall vad den and­ra höll på med? Så ur­bo­ta för­ned­ran­de för al­la par­ter – in­te minst för den för­lo­ran­de, grön­saks­hand­la­ren.

Pa­ral­lellt och li­te i skymun­dan sker ett an­nat byg­ge: fram­för Max­im på den plätt som jag trod­de var vikt för bou­le och kon­temp­la­tion och bakom höga skrank, byggs det, en­ligt hör­sä­gen, yt­ter­li­ga­re en korv­ki­osk! Då blir det tre så­da­na ba­ra på Kar­la­plan.

I lin­je med val­pro­pa­gan­dans fan­ta­si­lö­sa af­fi­sche­ring har vår grön­saks­hand­la­re fått säll­skap av ic­ke blott ota­li­ga bil­der av stelt le­en­de och täm­li­gen ble­ka par­ti­le­da­re – i al­la fall de man­li­ga, ut­an även av en ko­loss till valstu­ga som vi­da över­träf­far al­la bot­ten­re­kord i ar­ki­tek­to­nisk styg­gel­se som det fö­re det­ta Strind­bergs­hu­set en gång på­dyv­la­des.

Yt­ter­li­ga­re en po­li­tisk ka­la­mi­tet?

En po­li­tisk väns­ter­hand ha­de sank­tio­ne­rat. En po­li­tisk hö­ger­hand ha­de re­fu­se­rat.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

KAR­LA­PLAN. Trots bygg­lov tving­a­des pri­sa­de torg­hand­la­ren Mar­tin Mar­ti­nov ri­va sin nya ki­osk på Gös­ta Boh­mans plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.