Tor­kan tving­ar Ro­sen­dal att stänga sin frukt­träd­gård

Se­dan i för­ra vec­kan möts be­sö­kar­na på Ro­sen­dals träd­gård på Djur­går­den av ett ovän­tat be­sked. Den vack­ra frukt­träd­går­den är stängd då som­ma­rens kli­mat fått trä­den att tor­ka.

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Jo­hann Ber­nö­vall

Malin Ski­öld är träd­gårds­mäs­ta­re på Ro­sen­dals träd­gård med an­svar för den im­po­ne­ran­de par­ken och träd­går­den med frukt­träd. På de cir­ka 120 trä­den väx­er främst äpp­len men även pä­ron­träd och nå­got plom­mon­träd fö­re­kom­mer.

På den lum­mi­ga plat­sen finns en mix av träd som stått där se­dan 1862 och så gott som nyplan­te­ra­de di­to. Re­dan på 1700-ta­let eta­ble­ra­des träd­går­den och mel­lan 1861 och 1911 ut­bil­da­des om­kring 700 träd­gårds­mäs­ta­re på plat­sen då Svens­ka träd­gårds­för­e­ning­en ver­ka­de på Ro­sen­dal.

– Det är ett kul­tur­arv som vi för­val­tar här. Dess­utom an­vänds allt vi skör­dar. Vi säl­jer den fi­nas­te fruk­ten i gårds­bu­ti­ken här, gör till ex­em­pel äp­pel­ka­kor till kafé­et av and­ra­sor­te­ring­en och gör must på res­ten, sä­ger Malin Ski­öld.

Den här som­ma­ren har dock va­rit spe­ci­ell. In­te ba­ra för oss män­ni­skor ut­an även för frukt­trä­den. Den re­kord­höga vär­men och bris­ten på regn har ska­pat en tor­ka. En tor­ka som ho­tar trä­den när den sto­ra mäng­den frukt på gre­nar­na och den tor­ra ” ve­den” i trä­det möts. Det lig­ger till grund för att träd­går­den va­rit stängd för all­män­he­ten de se­nas­te vec­kor­na, me­dan Malin Ski­öld och hen­nes kol­le­gor in­ven­te­rat lä­get med trä­den.

– Vi har många be­sö­ka­re här och många fres­tas till att ta och kän­na på fruk­ter­na på en båg­nan­de gren, el­ler lå­ta si­na barn att klätt­ra i trä­den, vil­ket man in­te får. Och just nu när de är så här tor­ra och sprö­da så finns ris­ken att gre­nar­na helt en­kelt går av och trä­den ska­das, och i värs­ta fall kan nå­gon ska­da sig, sä­ger Malin Ski­öld.

Öp­pet på skör­de­fes­ten

Lä­get gör att man tills vi­da­re hål­ler stängt av sä­ker­hets­skäl, men för­hopp­nings­vis in­te allt för länge till. När Ro­sen­dals träd­gård har sin år­li­ga skördefest den 14-16 sep­tem­ber samt till Äp­pel­hel­gen den 2930 sep­tem­ber räk­nar man med att frukt­träd­går­den kom­mer bju­da in be­sö­kar­na till my­sigt häng bland äpp­len och päron.

Vi har många be­sö­ka­re här och många fres­tas till att ta och kän­na på fruk­ter­na på en båg­nan­de gren, el­ler lå­ta si­na barn att klätt­ra i trä­den, vil­ket man in­te får.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

MÄSTER. Malin Ski­öld är träd­gårds­mäs­ta­re med an­svar för cir­ka 120 frukt­träd.

TORRT. Här föll en gren på grund av tor­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.