BE­RIT STÄL­LER TILL MED 35-ÅRSKALAS

JÄRNVÄGSRESTAURANGEN. Be­rit Wahl­gren, 73, job­bar da­gar­na i än­da på klas­sis­ka kro­gen

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Mim­mi Ep­ste­in mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

I år har Be­rit Wahl­gren dri­vit Järnvägsrestaurangen vid Öst­ra sta­tion i 35 år. ’’2035 firar ju re­stau­rang­en 100 år och jag fyl­ler 90. Det vo­re en dröm att få va­ra med då och ha en rik­tig rö­jar­fest.’’

Hon är ”mor­san” och ”mor­mor” bland Dif-sup­port­rar­na och har ar­be­tat på Järnvägsrestaurangen se­dan barns­ben. Nu firar Be­rit Wahl­gren att hon dri­vit det klas­sis­ka stäl­let, som öpp­na­de 1935, i 35 år.

På 35 år har Be­rit Wahl­gren, 73, haft 14 vec­kors se­mes­ter från ar­be­tet med att dri­va Järnvägsrestaurangen vid Öst­ra sta­tion.

– Det är mind­re än en per år. Men då har jag ock­så va­rit långt bor­ta. Hong Kong, New York och så fot­bolls- EM i Ös­ter­ri­ke. Det var helt otro­ligt kul. Jag äls­kar sport och sär­skilt fot­boll, sä­ger Be­rit Wahl­gren.

Det är ing­en hem­lig­het vil­ket svenskt lag hon hål­ler på. In­nan och ef­ter Djur­går­den spe­lar match sam­las många sup­port­rar på Järnvägsrestaurangen.

– Det har mins­kat li­te nu se­dan de läm­na­de Sta­di­on men det är fort­fa­ran­de ett par hund­ra per­so­ner här fö­re och ef­ter mat­cher. Förr kun­de det va­ra 500. Själv är jag djur­går­da­re se­dan föd­seln, sä­ger hon.

Sär­skil­da Dif-me­ny­er

Match­da­gar finns sär­skil­da me­ny­er fram­tag­na för Dif­sup­port­rar­na som hon kal­lar ”en fa­milj”.

– Det är ing­en som ba­ra häl­sar och sä­ger hej, vi kra­mas och de sä­ger ”tje­na mor­san”. Det är många som jag har fost­rat och följt. Nu­me­ra har jag Djur­gårds­barn­barn ock­så. ”Mor­mor” ro­par de på läk­tar­na. Det gör mig lyck­lig, sä­ger Be­rit Wahl­gren.

Hon job­bar dag­li­gen mel­lan 8 och 12 tim­mar, trots sin reu­ma­tis­ka sjuk­dom som kon­sta­te­ra­des på 1970-ta­let och som blir vär­re och vär­re.

– Of­ta vak­nar jag av mitt eget skrik mitt i nat­ten och på mor­go­nen har jag svårt att ta mig till to­a­let­ten men sen kom­mer man lik­som i gång.

Be­rit Wahl­gren minns fort­fa­ran­de hur det var när hon bör­ja­de på Järnvägsrestaurangen på som­mar­lo­vet 1957. Då drev hen­nes mos­ter re­stau­rang­en och Be­rit pend­la­de till Ös­ter­malm från Norr­täl­je.

– Jag fick job­ba med folk från he­la värl­den. Själv var jag li­ten till väx­ten och nåd­de knappt ner i disk­bal­jan. Vi fick bä­ra tunga trä­bac­kar med dric­kor, sä­ger Be­rit Wahl­gren.

Järnvägsrestaurangen öpp­na­de 1935 och Be­rit köp­te den av sin mos­ter 1983 – för 35 år se­dan. Där­för firar hon i år.

– Jag har in­te haft nå­got ju­bi­le­um som har va­rit mitt. Men nu är det dags. Det är in­te så många som har ägt en re­stau­rang med till­stånd i 35 år, sä­ger hon.

Lev­de som en ”bag la­dy”

Fle­ra gång­er har det va­rit tufft eko­no­miskt, Be­rit har tving­ats ta lån och levt ut­an hem för att få allt att gå ihop.

– Jag sål­de vil­lan och lev­de som ” bag la­dy”, men det fun­ge­ra­de. Jag fick bo hos and­ra, hos bar­nen.

Mö­b­ler­na in­ne på re­stau­rang­en är ori­gi­nal från 1935 och hen­nes för­hopp­ning och dröm är att re­stau­rang­en, som ser­ve­rar klas­sisk hus­mans­kost, ska få fin­nas kvar.

– Det gäl­ler att hit­ta nå­gon som vill dri­va den vi­da­re i sam­ma an­da. Det är klart att snart sät­ter sjuk­do­men stopp för mig, det är ju så. Men 2035 firar ju re­stau­rang­en 100 år och jag fyl­ler 90. Det vo­re en dröm att få va­ra med om, då kan vi ha en rik­tig rö­jar­fest, sä­ger Be­rit Wahl­gren.

2035, sam­ma år som 100-års­ju­bi­le­et, är tan­ken att Öst­ra sta­tion ska upp­hö­ra som tåg­sta­tion. Det är då oklart om det det gam­la sta­tions­hu­set kom­mer att få va­ra kvar.

Of­ta vak­nar jag av mitt eget skrik mitt i nat­ten och på mor­go­nen har jag svårt att ta mig till to­a­let­ten men sen kom­mer man lik­som i gång.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

ÖST­RA STA­TION. Be­rit Wahl­gren har job­bat på Järnvägsrestaurangen, som öpp­na­de 1935, i 35 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.