No­be­lö­ver­kla­gan kan stop­pas

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM -

Tu­rer­na om No­bel Cen­ter på Bla­si­e­hol­men går vi­da­re. Nu står det klart att va­let 9 sep­tem­ber kom­mer av­gö­ra om den stop­pa­de bygg­pla­nen ska över­kla­gas el­ler in­te i högs­ta in­stans.

Tre par­ti­er ut­gör den ohe­li­ga al­li­ans som lyc­kats dri­va ige­nom nya No­bel Cen­ter på Bla­si­e­hol­men. S, M och C rös­ta­de ige­nom byg­get i kom­mun­full­mäk­ti­ge i april 2016 med siff­ror­na 54 jarös­ter mot de 43 som rös­ta­de nej.

Histo­ri­en slu­ta­de dock in­te där. Öv­ri­ga par­ti­er var och är fort­satt emot pro­jek­tet och i vå­ras upp­häv­de Markoch mil­jö­dom­sto­len de­talj­pla­nen med hän­vis­ning till att bygg­na­den skul­le or­sa­ka ”på­tag­lig ska­da på riks­in­tres­set”.

Stads­bygg­nads­bor­gar­rå­det Jan Va­le­skog (S) var dock se­ger­viss och lo­va­de att sta­den skul­le över­kla­ga.

– Det är be­klag­ligt att Mark- och mil­jö­dom­sto­len på sva­ga grun­der ta­git det­ta be­slut. Vi kom­mer att över­kla­ga och räk­nar med att bå­de få pröv­nings­till­stånd och ett be­slut i mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len som bå­de tar hän­syn till sta­dens möj­lig­he­ter att ut­veck­las och som re­spek­te­rar gäl­lan­de riks­in­tres­sen, sa han i sam­band med do­men.

Men se­dan dess har in­te myc­ket hänt. Sta­den har fått ex­tra tid på sig att for­mu­le­ra sin över­kla­gan, fram till den 19 ok­to­ber, det vill sä­ga ef­ter va­let. Men Jan Va­le­skog (S) är in­te oro­lig.

– Vi har ett kom­mun­sty­rel­se­be­slut på att över­kla­ga mark- och mil­jö­dom­sto­lens be­slut. No­bel Cen­ter är vik­tigt för Stock­holm och vi tror vi har myc­ket go­da chan­ser att vin­na i näs­ta in­stans. Allt pe­kar mot att det finns en ma­jo­ri­tet för i kom­mun­full­mäk­ti­ge även ef­ter va­let, sä­ger han.

”Vi kom­mer ta faj­ten”

En­ligt Björn Ljung, Li­be­ra­ler­nas ta­les­per­son i stads­bygg­nads­frå­gor, kom­mer hans par­ti ver­ka för att det in­te blir nå­gon över­kla­gan.

– Vi kom­mer ta faj­ten för det. Det vo­re ar­ro­gant mot stock­hol­mar­na att över­kla­ga Det vo­re ar­ro­gant mot stock­hol­mar­na att över­kla­ga då do­men var väl­digt väl un­der­byggd. då do­men var väl­digt väl un­der­byggd. Vi mås­te ha en an­nan plats att job­ba vi­da­re med och ut­re­da. Det finns en del in­tres­san­ta tan­kar i bå­de cen­tra­la sta­den och yt­tersta­den, sä­ger han.

Kol­le­gan i den bor­ger­li­ga al­li­an­sen, An­na Kö­nig Järl­myr (M), har inga pla­ner på att för­sö­ka ena de fy­ra bor­ger­li­ga par­ti­er­na i frå­gan. Mo­de­ra­ter­na kom­mer fort­satt job­ba för att No­bel Cen- ter ska byg­gas på Bla­si­e­hol­men och för­or­dar en över­kla­gan.

– Jag tyc­ker det är bra att det får gå till högs­ta in­stans, det är ing­en prax­is jag vill änd­ra på rent ge­ne­rellt. Se­dan så är vi fy­ra al­li­ans­par­ti­er in­te över­ens i just den här frå­gan, men vårt sam­ar­be­te är stör­re än ett stads­bygg­nads­pro­jekt, sä­ger hon och me­nar att hon in­te kän­ner till huruvi­da över­kla­gan kom­mer skic­kas in in­nan el­ler ef­ter va­let.

Kom­mun­sty­rel­sen, som är fullmäktiges verk­stäl­lan­de or­gan, är den in­stans som skic­kar in en över­kla­gan. Skul­le val­re­sul­ta­tet gö­ra så att par­ti­er­na på nej- si­dan får ma­jo­ri­tet i kom­mun­sty­rel­sen så kan den väl­ja att in­te skic­ka in nå­gon över­kla­gan.

Vill för­hind­ra över­kla­gan

Vår en­kät­frå­ga till samt­li­ga par­ti­er som är emot No­bel Cen­ter – L, KD, V, MP och SD – vi­sar ock­så att de al­la kom­mer ar­be­ta ak­tivt för att stop­pa en över­kla­gan.

”Mil­jö­par­ti­et ser gär­na att Mil­jö­dom­sto­lens dom in­te över­kla­gas vi­da­re. Va­le­skog tar ut se­gern i för­skott” skri­ver Mil­jö­par­ti­ets ta­les­per­son i stads­bygg­nads­frå­gor Ce­ci­lia Ober­mül­ler i ett mejl till tid­ning­en.

Jo­hann Ber­nö­vall SÄG VAD DU TYC­KER! OSTERMALMSNYTT.SE

FOTO: GOOG­LE MAPS, IL­LUST­RA­TION: TOMORROW AB

IL­LUST­RA­TION. No­bel Cen­ter som det är tänkt att se ut på Bla­si­e­hol­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.