Så många cyklar mot rött vid Ny­bro­ka­jen

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Jo­hann Ber­nö­vall

Två mi­nu­ter fil­mar vi röd­lju­set vid Ny­bro­ka­jen på ons­dags­mor­go­nen. Un­der den ti­den pas­se­rar över 20 cy­klis­ter olag­ligt, mot rött el­ler över gång­ba­nan.

Cy­klis­ter som kör mot rött är en van­lig syn vid Ny­bro­ka­jen. Men få trod­de att det var så här van­ligt. När Stock­holmDi­rekt be­sö­ker röd­lju­set vid Ny­bro­ka­jen på ons­dags­mor­go­nen cyklar in­te mind­re än 24 per­so­ner an­ting­en mot rött el­ler tar vägen över gång­ba­nan – un­der de två mi­nu­ter vi fil­mar.

När tra­fik­kon­to­ret på Stock­holms stad får ta del av film­ma­te­ri­a­let re­a­ge­rar man starkt.

– De som cyklar mot rött el­ler ut på gång­ba­nan gör na­tur­ligt­vis fel. Vi har ett tyd­ligt röd­ljus och en stor skylt som vi­sar vad som är gång­ba­na. Vår be­döm­ning är att folk är med­vet­na om att de gör fel och tar en rö­va­re för att kom­ma fram snab­ba­re. Nu är det en frå­ga för po­li­sen hur man ska få ord­ning på det här, sä­ger Erik Sö­der­berg, press­in­for­ma­tör på tra­fik­kon­to­ret.

Kan gö­ra om plat­sen…

En­ligt tra­fik­kon­to­ret kan den olov­li­ga cyk­ling­en in­te skyl­las på plat­sens ut­form­ning. Erik Sö­der­berg stäng­er dock in­te dör­ren för even­tu­el­la för­änd­ring­ar i fram­ti­den.

– Tra­fik­för­valt­ning­en har lång­sik­ti­ga pla­ner på för­änd­ring­ar för spår­vä­gen på plat­sen. Det är möj­ligt att man i sam­band med det kan gö­ra vis­sa åt­gär­der som in­ne­fat­tar cy­kel­ba­nan. Men vi anser att det är till­räck­ligt tyd­ligt som det är idag, sä­ger han.

…el­ler änd­ra reg­ler­na

Cy­kel­ex­per­ten Kris­ter Isaks­son har ock­så tit­tat på fil­men och ser fle­ra po­ten­ti­el­la lös­ning­ar för att få bort kör­ning­en mot röd­ljus.

”En ut­märkt plats att ut­for­ma med en så kal­lad fri hö­ger­sväng för cy­kel­tra­fi­ken, det vill sä­ga att flyt­ta ut tra­fik­sig­na­len åt väns­ter i bil­den och dra cy­kel­ba­nan till hö­ger om tra­fik­sig­na­len. Och över cy­kel­ba­nan an­läg­ga ett ore­gle­rat över­gångs­stäl­le”, skri­ver han i ett mejl till Stock­holmDi­rekt.

En an­nan lös­ning vo­re att helt en­kelt änd­ra reg­ler­na, me­nar Kris­ter Isaks­son.

”Sta­den kan ver­ka för en änd­ring av re­gel­ver­ket och gö­ra det möj­ligt för cy­klis­ter­na att vid des­sa ty­per av hö­ger­sväng­ar un­dan­tas från tra­fik­sig­na­len”, skri­ver han.

FO­TO: HAM­PUS JARNLO

KÖR PÅ. Få cy­klis­ter re­spek­te­rar röd­lju­set vid Ny­bro­ka­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.