Följ med in iM&S val­fa­bri­ker

Blir det fort­satt röd do­mi­nans i Stads­hu­set ef­ter sön­dag? Vi be­sök­te Socialdemokraternas par­ti­hög­kvar­ter i Ci­ty för att träf­fa fot­fol­ket bakom röst­rag­gan­det på ar­bets­plat­ser och in­ter­net.

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - NÄS­TA UPP­SLAG: MO­DE­RA­TER­NAS VAL­MA­SKIN Christof­fer Röst­lund Jons­son

För Cal­le Fridén, fack­ligt ak­tiv se­dan 1979 och med drygt tio år kvar till pen­sion, bör­ja­de da­gen kloc­kan 05.30. Då stod han och sju and­ra ut­an­för ett byg­ge i Barkar­by, ”när gub­bar­na bör­jar rul­la in”. Utrust­ning: 200 fru­kost­på­sar, som öpp­ning för ett gott prat.

– Vi hann med 45 sam­tal. Och då me­nar jag 45 rik­ti­ga sam­tal, in­te ba­ra ” hej hej” ut­an ”jo, jag har tänkt på det här, var står ni i den frå­gan”. Se­dan var det två som ba­ra fräs­te åt oss, och en som sa att ”de där bor­de man kö­ra över”, be­rät­tar Cal­le Fri­den.

Han klev på val­rö­rel­sen på hel­tid i ju­ni och nu den 15:e stäl­ler han sig och bör­jar spi­ka igen. Iklädd blå­jeans, tajt röd t-trö­ja och med ring i örat, in­går tim­mer­man­nen i folk­rö­rel­se­de­len av Socialdemokraternas ar­be­te. El­ler upp­sö­ke­ri, som Fridén kal­lar det, of­tast på ar­bets­plat­ser. Som imor­gon då han stämt träff med en bunt spår­vagns­fö­ra­re.

– Jag har en ram­sa på åt­ta mi­nu­ter som jag drar som in­led­ning. Om vård, sko­la, om­sorg, kli­mat. Prick kloc­kan 09 när ras­ten är slut ef­ter 15 mi­nu­ter, då re­ser sig gub­bar­na och går. Så är det när man job­bar byg­ge på ac­kord, sä­ger han krasst, och läg­ger till att be­sö­ken ny­li­gen bli­vit svå­ra­re att få till: ”Svenskt nä­rings­liv vill in­te ha po­li­tis­ka mö­ten på ar­bets­plat­ser­na”.

Ute och kam­panjar

Rö­da gar­di­ner, rö­da sof­for, Pal­me-bys­ter i var och vartan­nat av de en­skil­da kon­tors­rum­men – det sto­ra par­ti­hög­kvar­te­ret 68: an är ett be­grepp för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. Och på Svea­vä­gen 68 är det tyst och lugnt. Knappt en själ syns till, för­u­tom nå­gon ung­dom­ligt klädd SSU:are som då och då snap­par åt sig en ko­kos­boll från kaf­fe­hör­nan.

” Så här nä­ra in­på är de fles­ta ute och kam­panjar”, be­rät­tar val­le­da­ren Mar­tin Nils­son me­dan han krys­sar över de mörk­gråa hel­täck­nings­mat­tor­na. I van­li­ga fall che­far 48-åring­en över bor­gar­rå­det Karin Wann­gårds kans­li. Nu är han på lån för sin ti­on­de val­rö­rel­se och rat-

Det blir många halv­sto­ra frå­gor, of­ta i in­nersta­den, som rätt många in­te bryr sig om.

tar det 50-tal som ska för­sö­ka sty­ra mot S-se­ger i kom­mun och lands­ting. Ute på lä­nets ga­tor är de upp­bac­ka­de av en 3 000 ide­el­la dörr­knac­ka­re.

– De fles­ta här är ba­ra pro­jek­tan­ställ­da på en må­nad. Mitt kon­trakt går ut den sista de­cem­ber, det bru­kar för­läng­as en man­dat­pe­ri­od åt gång­en. Så­da­na är spe­lets reg­ler, för­kla­rar Nils­son med av­slapp­nad To­mas Bod­ström-look.

För stor stad

Och visst, val­rö­rel­sen är spän­ning och viktiga ide­o­lo­gis­ka stri­der, där fler lä­ra­re kan stäl­las mot skat­te­sänk­ning­ar. Men det är mel­lan, un­der man­dat­pe­ri­o­der­na, som han kän­ner att man ”gör nå­got på rik­tigt, de tu­sen­tals be­slut som fat­tas i det var­dag­li­ga”.

– Stock­holm är svårt att få till en ge­men­sam val­rö­rel­se i, då sta­den är så stor. Det blir många halv­sto­ra frå­gor, of­ta i in­nersta­den, som rätt många in­te bryr sig om. I år är det No­bel cen­ter, för­ra gång­en var det Slus­sen. Om du bor i Lil­je­hol­men kanske du ba­ra bryr dig om det om­rå­det, fun­de­rar han.

In­te så myc­ket me­mes

I stra­te­gi och bud­skaps-rum­met pla­ne­rar 30- plus­sar­na Pe­ter Lindh och Ju­lia Eke­dahl Lo­toft på en white­board­tav­la. Det var här som S-ut­spe­let om bo­stads­ga­ran­ti för unga rim­lig­hets­kon­trol­le­ra­des, men nu på slu­tet hand­lar det mest om att ”hål­la lin­jen med fo­kus på sam­hälls­ut­ma­ning­ar, vård, sko­la, bo­stad”. Och att, så fort and­rum ges, ge sig ut och träf­fa folk.

Det di­gi­ta­la då, tän­ker So­ci­al­de­mo­kra­ter­na på in­ter­net? Jodå, det gör de, sä­ger väl­kam­ma­de kom­mu­ni­ka­tions­che­fen Kal­le Hind­ri­kes, 26. Han skö­ter kring ett ti­o­tal di­gi­ta­la ar­be­ta­re med Stock­holm som an­svars­om­rå­de. Dock har de mer fo­kus på att fin­nas där med­bor­gar­na finns för att pre­sen­te­ra par­ti­et och sva­ra på frå­gor. In­te så myc­ket me­mes, allt­så.

Ha­de då en S-mot­sva­rig­het till Mo­de­ra­ter­nas om­ta­la­de Beyon­ce-Ulf-me­me kun­nat hjärn­stor­mas fram i den här öpp­na lil­la kon­tors­hör­nan?

– Svår frå­ga! Den var skarp, det var den. Om det be­ty­der bra el­ler då­lig? Bå­de och. Jag vill nog tyc­ka att vi har en hög­re di­gi­tal svans­fö­ring och är mer se­ri­ö­sa, sä­ger Kal­le Hind­ri­kes.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

HOLD THE LINE. Pe­ter Lindh och Ju­lia Eke­dahl Lo­toft läg­ger upp den lo­ka­la stra­te­gin för par­ti­ets po­li­tik. GUBBE PÅ PLATS. Fack­ve­te­ra­nen Cal­le Fridén är ute på ar­bets­plat­ser för att mot­ver­ka ”blädd­ran­de på ex­tre­mist­saj­ter”. DET DI­GI­TA­LA. ”Vi är li­te se­ri­ö­sa­re”, sä­ger kom­mu­ni­ka­tions­che­fen Kal­le Hind­ri­kes om mot­stån­dar­nas me­me-kul­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.