EN UGNS­BA­KAD BLOD­PUD­DING, TACK!

Ta­pas­tall­rik med kal­kon­korv, le­ver­pastej, blod­pud­ding och ost är en av fa­vo­rit­be­ställ­ning­ar­na bland de fyr­ben­ta gäs­ter­na på Ös­ter­malms­ha­ket Him­mels­ka hun­dar.

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Text: Mim­mi Ep­ste­in

Isi­dor är en av stam­mi­sar­na på ny­re­no­ve­ra­de Him­mels­ka hun­dar.

Vid in­gång­en till lo­ka­len på Hedins­ga­tan 13 hind­rar en li­ten grind hun­dar­na från att springa ut. Ös­ter­malms­bon Birgitta Mo­digh bru­kar kom­ma hit när hon pas­sar sin sons hund Pep­par.

– Han tyc­ker myc­ket om ugns­ba­kad blod­pud­ding i bi­tar. De­li­ka­tesstall­ri­ken blir för myc­ket för ho­nom, sä­ger Birgitta Mo­digh och fort­sät­ter: – Pep­par hit­tar hit själv. Christi­an och Ca­ri­na Lund­ström som dri­ver Him­mels­ka hun­dar be­rät­tar att det var­je mor­gon finns no­s­av­tryck på föns­terru­tor­na. De har pre­cis öpp­nat igen ef­ter en re­no­ve­ring och upp­fräsch­ning av lo­ka­ler­na. Christi­an be­rät­tar att de tog över stäl­let 2014.

– Och an­led­ning­en har vi här, sä­ger han och pe­kar på ”hus­hun­den” Stof­fe som kom­mer från Eslöv.

– Vi kun­de in­te ha med ho­nom på vå­ra för­ra ar­be­ten så vi sat­te oss och kol­la­de på Bloc­ket, sen slog vi till på den här lo­ka­len. Det var en fre­dag. Man kan sä­ga att vi gjor­de allt för hun­den, det var in­nan vi fick barn, sä­ger Christi­an Lund­ström, som äg­nar mest tid i kö­ket.

– Där står jag och ko­kar hög­rev som vi gör tår­tor på. En fa­vo­rit är ta­pas­tall­rik med kal­kon­korv, blod­pud­ding, le­ver­pastej och ost.

Han upp­skat­tar att 90 pro­cent av gäs­ter­na som kom­mer är stam­mi­sar.

– Man vet vem som gil­lar vad och vil­ka hun­dar som fun­ge­rar till­sam­mans. 99 gång­er av 100 fun­ge­rar det men det kan bli pro­blem ibland, mat­tar och hus­sar emel­lan och li­te ”det där har in­te min hund gjort”.

Folk kom­mer till hund­ha­ket även ut­an hun­dar men på hel­ger­na är det ”ett renod­lat hund­kafé”.

– Då kan det va­ra un­ge­fär 30 hun­dar i lo­ka­len sam­ti­digt. För att va­ra sä­ker på att kom­ma in då får man bo­ka plats. Det ro­li­ga är att det är så upp­skat­tat. Hun­dar är så­da­na ”dörr­öpp­na­re”, här är det näs­tan ob­li­ga­to­riskt att sit­ta ner och pra­ta med al­la. Många kom­mer hit en­sam­ma.

Ös­ter­malms­bon Hen­ry Bro­nett bru­kar kom­ma med toypu­deln Ag­nes, 7 år.

– På många stäl­len får man hö­ra att nej, det där går in­te. Men här går allt. Man kän­ner sig hem­ma väl­digt snabbt. Det är in­te ba­ra ett hund­stäl­le, det är fa­mil­jen här som gör det, sä­ger Hen­ry Bro­nett. Stäl­let öpp­na­de förs­ta gång­en 2006. – Då var det här det hund­tä­tas­te om­rå­det i Stock­holm en­ligt Svens­ka Ken­nel­klub­ben. Folk kom­mer hit från he­la stan, det är ett ut­flykts­mål, sä­ger Christi­an Lund­ström som gär­na skul­le se fler hund­kafé­er.

– Det vo­re bra med ett i var­je stads­del. På vis­sa stäl­len är ju hun­dar väl­kom­na men med re­ser­va­tio­nen att de lig­ger kopp­la­de un­der en stol i ba­ren. Här får hun­dar­na gå lö­sa och hop­par nå­gon upp på bar­dis­ken och skäl­ler be­hö­ver man in­te pac­ka väs­kan och skäm­mas, sä­ger han.

Det ro­li­ga är att det är så upp­skat­tat. Hun­dar är så­da­na ”dörr­öpp­na­re”, här är det näs­tan ob­li­ga­to­riskt att sit­ta ner och pra­ta med al­la. Många kom­mer hit en­sam­ma.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

HUND­KAFÉ. Him­mels­ka hun­dar på Ös­ter­malm har öpp­nat igen ef­ter re­no­ve­ring. Även två­ben­ta är väl­kom­na.

DJURVÄN. Ös­ter­malms­bon Hen­ry Bro­nett med toypu­deln Ag­nes, 7 år. ”Jag hop­pas att det vän­der och att vi går mot ett djur­vän­li­ga­re sam­häl­le. Jag tror man le­ver läng­re och blir gla­da­re av djur.”

HUNDHÄNG. Christi­an och Ca­ri­na Lund­ström med Stof­fe, Isi­dor, Mol­tas och Ag­nes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.