Lo­ka­la par­ti­et som vill be­byg­ga Gär­det

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Jo­hann Ber­nö­vall

Det lil­la upp­stickar­par­ti­et Fria Stock­hol­ma­re vill gö­ra tät stad av Gär­det. Nu har par­ti­et pre­sen­te­rat sin vi­su­a­li­se­ring för hur det kan kom­ma att se ut.

Det var i au­gusti som Fria Stock­hol­ma­re (FS) gick ut med för­sla­get om att man vill ta bort lag­stift­ning­en gäl­lan­de Kung­li­ga na­tio­nal­stads­par­ken då man anser att om­rå­dets sär­skil­da be­skydd stop­par möj­lig­he­ten att byg­ga väl­be­höv­li­ga bo­stä­der.

Det­ta öpp­nar för att be­byg­ga da­gens Gär­det. Nå­got par­ti­et vill gö­ra sam­ti­digt som man vill be­hål­la de­lar av da­gens grö­na ytor.

– I vår plan för att gö­ra Gär­det till en tät kvar­ters­stad så in­går även en stor­ska­lig stads­park och kvar­ter­spar­ker, sa par­ti­le­da­ren The­o­dor Smart Ran­dquist till Stock­holmDi­rekt i au­gusti.

Nu har man pre­sen­te­rat en vi­su­a­li­se­ring av hur man vill be­byg­ga Gär­det.

”Fria Stock­hol­ma­re vill se tät, hög och blan­dad stads- be­byg­gel­se på Gär­det i en­lig­het med den klas­sis­ka sten­sta­den. Ra­ka och tyd­li­ga stråk, fin­mas­kig fas­tig­hets­in­del­ning, slut­na stads­kvar­ter med grö­na in­ner­går­dar och nya lum­mi­ga stads­par­ker är giv­na in­slag i den nya ur­ba­na stads­de­len” skri­ver par­ti­et i ett press­med­de­lan­de.

Man har även in­klu­de­rat den gam­la Yim­by-idén om Ös­ter­bron i sin vi­sion. Ett al­ter­na­tiv till Ös­ter­le­den som par­ti­et skri­ver att man går till val på att byg­ga.

IL­LUST­RA­TION: MI­KAEL GRAHN

SMÅ­STAD? Fram­ti­dens Gär­det om FS får be­stäm­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.