Ef­ter hyr­cy­keln: El-scoo­tern

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Stock­holmDi­rekt.se

Glöm hyr-cyklar. Nu ska vi in­spi­re­ras av ame­ri­kans­ka stor­stä­der och ta elscoo­tern runt i stan. Åt­minsto­ne en­ligt ett nytt star­tup-fö­re­tag som nu lan­se­rat sig i Stock­holm.

Den se­nas­te ti­den har nya lå­ne­cyklar ställts ut runt om i sta­den vil­ket väckt en del upp­märk­sam­het. Nu är det dags för ett nytt hyr­sy­stem att ta plats på ga­tor­na – elscoot­rar.

Det är Voi Te­ch­no­lo­gy som i vec­kan bör­ja­de pla­ce­ra ut elscoot­rar­na runt om i stan. Och de syns på fle­ra håll, ibland i när­he­ten av cy­kel­ställ men fram­förallt på ga­tor­na.

Mer håll­bart

Bakom det nya star­tup-fö­re­ta­get finns bland an­nat någ- ra KTH-stu­den­ter och bo­la­get är upp­bac­ka­de av till ex­em­pel risk­ka­pi­tal­bo­la­get Vos­tok, en­ligt saj­ten Bre­a­kit som var först med att rap­por­te­ra om den nya sats­ning­en.

En­ligt bo­la­get ett ” pris­värt, håll­bart och uppig­gan­de sätt att pend­la på” där man ock­så mins­kar män­ni­skors kol­di­ox­id­ut­släpp och hjäl­per stä­der­na till ett mer håll­bart trans­port­nät.

Elscoot­rar­na hyrs via en app där man ock­så kan se var de står. An­vän­dar­na kan ock­så re­gi­stre­ra sig att bli en ”no­mad”, att hjäl­pa till med att sam­la in, lad­da upp och stäl­la ut scoot­rar­na på nytt, och få be­talt för in­sat­sen inför kom­man­de scoo­ter-lån.

På bo­la­gets hem­si­da upp­ma­nas även an­vän­dar­na att vi­sa upp­märk­sam­het i tra­fi-

ken, an­vän­da cy­kel­ba­nor el­ler hål­la sig in­till trot­to­ar­kan­ten på vägar­na och att spri­da kär­lek, in­te hat.

USA-in­spi­re­rat

In­spi­ra­tio­nen kom­mer från USA där hyr-elscoot­rar bli­vit ett tren­digt sätt att ta sig fram i stor­stä­der­na. Och många ver­kar re­dan ha snap­pat upp den nya sats­ning­en i Stock­hom.

Ulf En­hör­ning är en av des­sa. Han är på väg ut på sin jung­frutur vid Eriks­bergs­plan och gil­lar idén med elscoot­rar­na för att ta sig fram snabbt.

– Jag job­bar med sä­ker­het, fram­förallt själv­kö­ran­de for­don så jag vil­le tes­ta det här. Egent­li­gen är jag väl kanske för gam­mal, ha ha. Men jag bor här och har kon­tor 800 me­ter bort så jag tänk­ta att jag skul­le pro­va, sä­ger han och tror på sats­ning­en.

– Man har ju sett de nya hyr­cyk­lar­na, EU-bi­kes, som står över­allt. De har ju ing­en ”follow up”. Men här ver­kar de ju ha ta­git tag i vem som ska ta hand om dom. Man kan ju bli en som tar med scoo­ter­na hem, lad­dar upp och stäl­ler ut igen och få bonus för det.

Stock­holmdi­rekt har sökt re­pre­sen­tan­ter för Voi ut­an re­sul­tat. Per Brandt

FO­TO: PER BRANDT

TESTAR. Ulf En­hör­ning ska tes­ta de nya elscoot­rar­na för förs­ta gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.