1 600 P-PLAT­SER.

Östermalmsnytt - - HEJ ÖSTERMALM -

Det är i For­tums gam­la naf­ta­la­ger un­der Hjorthagen som Stock­holm par­ke­ring, sta­dens kom­mu­na­la p-bo­lag, ska byg­ga ett nytt jät­te­ga­rage. Från bör­jan gäll­de det 1 200 plat­ser, men be­ho­vet i om­rå­det har vux­it och nu pla­ne­ras det för he­la 1 600 plat­ser.

I vec­kan fat­ta­de Stock­holms Stads­hus AB ta be­slut om in­ve­ste­ring­en på cir­ka 680 mil­jo­ner kro­nor, dry­ga 400 000 kro­nor per p-plats, och nu åter­står ba­ra ett be­slut i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Bygg­her­rar­na del­be­ta­lar

En del av ka­kan ska bygg­her­rar­na i om­rå­det stå för ge­nom så kal­la­de par­ke­rings­köp, är tan­ken. Trots det är kal­ky­len att ga­ra­get kom­mer gå mi­nus he­la 22,8 mil­jo­ner kro­nor det förs­ta året, men det för­bätt­ras se­dan med cir­ka 5 mil­jo­ner kro­nor per år och är, en­ligt Stock­holm par­ke­ring en lön­sam lång­sik­tig in­ve­ste­ring.

– Det blir vårt ab­so­lut störs­ta ga­rage och vår störs­ta in­ve­ste­ring i kro­nor och ören. Här är det en för­del att vi sam­ar­be­tar med bygg­her­rar­na som kom­mer nytt­ja det här ga­ra­get istäl­let för att byg­ga eg­na, sä­ger Christi­an Rock­ber­ger, vd för Stock­holm par­ke­ring.

Lad­da el­bi­lar

I ga­ra­get ska även 20 pro­cent av plat­ser­na kla­ra av att lad­da el­bi­lar och det ska även fin­nas möj­lig­het till cy­kel­par­ke­ring och plat­ser för bil­poo­ler. Hur många det rör sig om är

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.