Gra­tis läx­hjälp på KTH på ons­da­gar

Östermalmsnytt - - HEJ ÖSTERMALM -

Se­dan i ons­dags ar­ran­ge­rar fö­re­ta­get Lä­rar­jou­ren gra­tis läx­hjälp dit al­la ele­ver på grund­sko­lan och gym­na­si­et är väl­kom­na. En gång i vec­kan i lo­ka­ler på KTH ar­ran­ge­ras hjäl­pen där hög­sko­lestu­den­ter med en in­tern lä­rar­vi­ka­ri­e­ut­bild­ning finns till­gäng­li­ga för ele­ver som vill ha ex­tra stöd. Ele­ven väljer själv vil­ka äm­nen och skol­upp­gif­ter som hen be­hö­ver stöd och hjälp med.

Till­fäl­le­na är mel­lan 15 och 18 på ons­da­gar fram till vec­ka 50 och an­mä­lan görs via Lä­rar­jou­rens hem­si­da.

FO­TO: MIM­MI EP­STE­IN

EXTRASKOLA. I lo­ka­ler på KTH er­bjuds gra­tis läx­hjälp i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.