Här kan du föl­ja va­let på kro­gen

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Re­dak­tio­nen

Fle­ra kro­gar och ute­stäl­len i Stock­holm har val­va­ka för all­män­he­ten på sön­dag. Här är någ­ra av dem.

På sön­dag går Sve­ri­ge och Stock­holm till val. För den som in­te vill föl­ja det he­la hem­ma från tv-sof­fan el­ler ba­ra vill ha nytt säll­skap finns det fle­ra kro­gar och stäl­len i Stock­holm som bju­der in all­män­he­ten till val­va­ka.

På bland an­nat Do­vas vid S:t Eriks­plan står dör­rar­na öpp­na för al­la.

– Vi har öp­pet som van­ligt och kom­mer att ha vå­ra fem tv-ap­pa­ra­ter igång, som vi all­tid har vid stör­re eve­ne­mang. Ef­tersom vi har en mo­gen publik så vet jag att det ett stort in­tres­se för va­let, så vi sän­der he­la da­gen och kväl­len, sä­ger Do­vas äga­re Ce­mo Öz­de­mir.

Även Ur­ban De­li vid Ny­tor­get hål­ler öp­pet un­der da­gen ock kväl­len. För­u­tom stor­bilds-sänd­ning som på­går fram till kloc­kan 23 kom­mer det även att fin­nas dj och spe­ci­al­mat spe­ci­ellt för da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.