SL pla­ne­rar rus­ta för­fall­na glas­tor­net på Oden­plan

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Mim­mi Ep­ste­in 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

Ett av­tal om af­fisch­bort­tag­ning och klot­ter­sa­ne­ring av Tek­nik­tor­net vid Oden­plan är på gång mel­lan SL och MTR.

Tej­pres­ter, af­fi­sche­ring och smuts är var­dags­mat för Tek­nik­tor­net på Oden­plan men där bakom döl­jer sig ett konst­verk.

Det mång­funk­tio­nel­la ver­ket stod klart 2001 och var en del i upp­rust­ning­en av Oden­plan i bör­jan av 2000-ta­let. Som Vi i Va­sas­tan skrev i vå­ras har tor­net de se­nas­te åren för­fal­lit. Men nu ska det snart va­ra slut på det. SL med­de­lar att ett klot­ter­sa­ne­rings­av­tal är på gång mel­lan dem och MTR och att det kom­mer att trä­da i kraft ”in­om kort”.

Det ska även pla­ce­ras skyl­tar in­till tor­net där man för­tyd­li­gar att det är ett konst­verk sig­ne­rat Leif Bol­ter och att af­fi­sche­ring är för­bju­det.

Re­stau­re­ring­en av konst­ver­ket är bud­ge­te­rad för 2019 och kom­mer att ske i nä­ra sam­ar­be­te med konst­nä­ren, med­de­lar SL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.