För­slag: Fäng­el­se vid köp av hy­res­kon­trakt

Östermalmsnytt - - HEMMA -

Ny app ska hjäl­pa bo­stads­säl­ja­re

Nu lan­se­ras en ny app som ska ge kun­der­na stör­re in­fly­tan­de och på­ver­kan i bo­stads­af­fä­ren.

Det me­nar i al­la fall fö­re­ta­get som lig­ger bakom tjäns­ten Bosta­da, som be­skrivs som bo­stads­mark­na­dens mot­sva­rig­het till Uber och Airb­nb.

Med ap­pen ska kun­der­na själ­va kun­na väl­ja bland ett nät­verk av an­slut­na mäk­la­re och sty­ra vil­ka tjäns­ter som ska kö­pas. Då det byg­ger på en di­gi­tal platt­form ut­an mel­lan­hän­der och kopp­ling­ar till mäk­lar­kon­tor upp­ges kost­na­der­na där­för ock­så mins­ka för bo­stads­säl­jar­na.

– Vi trött­na­de på allt hysch-hysch som finns i var­je bo­stads­af­fär och att det in­te är sär­skilt lätt för en kund att för­stå vad en för­sälj­ning kos­tar, sä­ger Andre­as Pon­tén, som är en av de­lä­gar­na. Andre­as Pon­tén, en av de­lä­gar­na i Bosta­da. Re­ge­ring­en pre­sen­te­rar nu en ny hår­da­re lag­stift­ning kring han­del med hy­res­kon­trakt, rap­por­te­rar Hem&Hy­ra. För­u­tom att skär­pa straf­fen vid olov­lig för­sälj­ning av hy­res­kon­trakt vill re­ge­ring­en även att det ska bli straff­bart att köpa kon­trakt. I ex­tre­ma fall ska det kun­na le­da till fäng­el­se i upp till fy­ra år, en­ligt tid­ning­en.

– Han­deln med hy­res­kon­trakt un­der­grä­ver de grund­läg­gan­de spel­reg­ler­na på hy­res­bo­stads­mark­na­den och drab­bar de som står ut­an bo­stad. Där­för pre­sen­te­rar vi nu kraft­ful­la åt­gär­der mot svart­han­deln, sä­ger bi­trä­dan­de ju­sti­ti­e­mi­nis­ter He­lé­ne Frit­zon (S) till Hem&Hy­ra.

En­ligt för­sla­get, som bland an­nat har fått stöd av Hy­res­gäst­för­e­ning­en, ska även den som hyr ut i andra­hand kun­na bli av med sitt hy­res­kon­trakt om hy­ran sätts för högt.

He­lé­ne Frit­zon (S). Bi­trä­dan­de Ju­sti­ti­e­mi­nis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.