Dags att ge oss jäm­na­re trot­to­a­rer

Östermalmsnytt - - TYCK OM! - Qui

Ef­ter allt dal­tan­de med cy­klis­ter: Nu är det verk­li­gen fot­gäng­ar­nas tur att få för­bätt­ring­ar och för­de­lar!

Vik­ti­gast av allt: Fre­da trot­to­a­rer­na från allt an­nat än gå­en­de och rull­sto­lar! Det är ab­so­lut nöd­vän­digt att för­bju­da all cy­kelåk­ning, mo­pe­då­kan­de och brädå­kan­de av al­la slag på trot­to­a­rer­na. För barn finns and­ra öv­nings­plat­ser. Om gå­en­de har med sig små­barn mås­te de hål­la bar­net bred­vid sig.

Barn kan ald­rig få ving­la iväg fritt på trot­to­a­rer, så att and­ra gå­en­de stän­digt ska be­hö­va va­ra räd­da för att bli påkör­da från nå­got håll.

Det ta­las myc­ket, in­te minst i val­ti­der, om trygg­het i sam­häl­let, och att in­te lig­ga sam­häl­let till last. Där­för: re­spekt för de gå­en­de! Trä­nings­spår i skog och mark mås­te li­kaså skyd­das från åkan­de och för­be­hål­las gå­en­de och lö­pan­de. Allt­så inga cyklar där!

Yt­ter­li­ga­re be­träf­fan­de trot­to­a­rer: Var­för skall trot­to­a­rer­nas be­lägg­ning all­tid va­ra sten? Me­dan yt­be­lägg­ning­en för bi­lar och cyklar är as­falt? Ja, as­fal­ten är mju­ka­re. Men var­för ska män­ni­skors le­der, knän, höf­ter och ryg­gar all­tid be­las­tas mot hård sten på trot­to­a­rer? Män­ni­skors ohäl­sa är dyr­bar och blir än mer.

Dess­utom är trot­to­a­rer­nas be­lägg­ning säl­lan jämn. Över­allt finns ste­nar som rört på sig. så att nå­gon kant pe­tar upp och ut­gör snub­bel­risk. Bätt­re till­syn och un­der­håll av trot­to­a­rer­na be­hövs.

Tar led­ning­en i Stads­hu­set det­ta på all­var? I så fall: Vi­sa hand­lings­kraft! Vi­sa nu om­sorg om de gå­en­de och pro­me­ne­ran­de av al­la slag!

Var­för ska män­ni­skors le­der, knän, höf­ter och ryg­gar all­tid be­las­tas mot hård sten på trot­to­a­rer? Män­ni­skors ohäl­sa är dyr­bar och blir än mer.

MEDDELANDE TILL STADS­HU­SET. In­sän­dar­skri­ben­ten vill in­te snubb­la på trot­to­a­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.