Gå­ga­tor en god tan­ke – men de fun­ge­rar in­te

Östermalmsnytt - - TYCK OM! - Boende på gå­ga­tan

Nu när sko­lor­na har bör­jat, är det vik­tigt att skol­bar­nen får till­räck­ligt med sömn, så att de kom­mer ut­vi­la­de till sko­lan. Men på Stock­holms gå­ga­tor fes­tas det så hög­ljutt var­je var­dag­kväll, att de sko­le­le­ver som bor där in­te kan so­va. Hur har tra­fik­bor­gar­råd Da­ni­el Helldén (MP) tänkt sig att bar­nen ska kun­na in­häm­ta någ­ra kun­ska­per i sko­lan, när de sit­ter och halv­so­ver i skol­bän­kar­na?

För att Stock­holm stad ska fun­ge­ra även på som­ma­ren, krävs det att det finns män­ni­skor som kan ar­be­ta då. Men hur ska de kun­na ut­fö­ra ett bra ar­be­te, när de in­te får till­räck­ligt med sömn, på grund av allt det hög­ljud­da fes­tan­det varen­da var­dag­kväll på gå­ga­tor­na?

Hur tror du det är för al­la gam­la och sju­ka, som in­te or­kar läm­na si­na lä­gen­he­ter, ut­an tving­ats lig­ga och lyss­na på det­ta ovä­sen varen­da kväll den­na som­mar?

Tan­ken med gå­ga­tor var bra, men fun­ge­rar in­te i verk­lig­he­ten. Det har in­te mins­kat tra­fi­ken ut­an tvärtom ökat den. Och att pla­ce­ra så många ute­ser­ve­ring­ar på en ga­ta som re­dan har många re­stau­rang­er gör att det blir out­härd­ligt att bo där.

Men hur ska de kun­na ut­fö­ra ett bra ar­be­te, när de in­te får till­räck­ligt med sömn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.