Gra­fik: Så rös­ta­de di­na gran­nar i va­let

Mo­de­ra­ter­na tap­par mas­sor av väl­ja­re till de mind­re al­li­ans­par­ti­er­na på he­la Ös­ter­malm. I distrik- tet kring Gar­ni­so­nen har M för­lo­rat he­la 21,2 pro­cen­ten­he­ter.

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Mimmi Epstein

Mo­de­ra­ter­na tap­par mas­sor av väl­ja­re till de mind­re al­li­ans­par­ti­er­na på he­la Ös­ter­malm. I di­strik­tet kring Gar­ni­so­nen har M för­lo­rat he­la 21,2 pro­cen­ten­he­ter. Vin­nar­na i om­rå­det är Krist­de­mo­kra­ter­na.

Me­dan Mo­de­ra­ter­na bac­kar på Ös­ter­malm går de öv­ri­ga al­li­ans­par­ti­er­na fram­åt. Ten­den­sen är den­sam­ma i he­la nor­ra in­ners­tan, lik­som i Stock­holms stad och på riks­ni­vå. I om­rå­det kring Gar­ni­so­nen bac­kar M med he­la 21,2 pro­cen­ten­he­ter och där är Krist­de­mo­kra­ter­na, som ökar med 11,8 pro­cen­ten­he­ter, va­lets sto­ra vin­na­re.

En frå­ga som en­ga­ge­rat många lo­kal­bor är det pla­ne­ra­de byg­get av No­bel Cen­ter på Bla­si­e­hol­men som Mo­de­ra­ter­na är för men som bå­de KD och Li­be­ra­ler­na är kraf­tigt emot.

– En så­dan frå­ga skulle ab­so­lut kun­na på­ver­ka hur folk rös­tar. Folk är li­te rör­li­ga och kort­sik­ti­ga, ak­tu­el­la sa­ker kan spe­la in när de väl­jer par­ti. Jag tyc­ker egent­li­gen att det är li­te kons­tigt. När man rös­tar bor­de man ha ett mer lång­sik­tigt per­spek­tiv, sä­ger Ös­ter­malms­bon Jan Mo­lan­der.

Han tror att många som van­ligt­vis rös­tar på Mo­de­ra­ter­na rös­ta­de på KD i år som en ”rädd­nings­ak­tion”.

– Det fanns en ut­bredd räds­la att de skulle åka ur och KD gick ju ut själ­va och sa att par­ti­et är ett vill­kor för att al­li­an­sen ska kun­na sty­ra, så där har man nog fått en del stödrös­ter, sä­ger Jan Mo­lan­der, som har bott i om­rå­det se­dan 1960-ta­let.

Erik Slott­ner, grupple­da­re för Krist­de­mo­kra­ter­na i Stock­holms stad, tror ock­så att mot­stån­det till No­bel Cen­ter på Bla­si­e­hol­men är en för­kla­ring till par­ti­ets fram­gång.

– Det är en stor an­led­ning till att vi går fram­åt, det är jag helt sä­ker på. Sen är det själv­klart in­te ba­ra det. Vi har sat­sat ex­tra i val­rö­rel­sen på att sy­nas på Ös­ter­malm och kring Kar­la­plan där vi vet att vi har hög po­ten­ti­al och har va­rit star­ka hi­sto­riskt. Vi har ett bud­skap med läg­re skatt och till ex­em­pel att man bör byg­ga mer i klas­sisk stil som jag tror ap­pel­le­rar till de bo­en­de i om­rå­det, sä­ger Erik Slott­ner (KD).

No­bel Cen­ter

Jo­a­kim Lars­son, för­bunds­ord­fö­ran­de för Mo­de­ra­ter­na i Stock­holms stad, tror ock­så att frå­gan om No­bel Cen­ter har spe­lat en roll för val­re­sul­ta­tet.

– I vis­sa di­strikt har den va­rit väl­digt vik­tig. Men vi mås­te ana­ly­se­ra val­re­sul­ta­tet mer än så. Vi kan kon­sta­te­ra att Mo­de­ra­ter­na har tap­pat i he­la sta­den, sam­ti­digt har al­li­an­sen stärkts som hel­het och den ma­jo­ri­tet som sut­tit har för­sva­gats, sä­ger Jo­a­kim Lars­son (M).

En kvin­na som Ös­ter­malmsnytt pra­tar med tror att Krist­de­mo­kra­ter­na har gått fram­åt även på grund av att par­ti­et rik­tat kri­tik mot in­fö­ran­det av hög­re par­ke­rings­av­gif­ter.

– Jag tyc­ker att det är vik­tigt med bätt­re par­ke­rings­möj­lig­he­ter. För oss som bor vid Ox­ensti­erns­ga­tan är det väl­digt svårt i dag och Krist­de­mo­kra­ter­na har kri­ti­se­rat ma­jo­ri­te­tens par­ke­rings­stra­te­gi med hög­re av­gif­ter och på fler ga­tor, sä­ger hon.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

HEM­MA. Ös­ter­malms­bon Jan Mo­lan­der har bott i om­rå­det se­dan 1960-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.