Gal­le­ri­et som sat­sar på konst i glas

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Jo­hann Ber­nö­vall

Gal­le­ri Glas på Ny­bro­ga­tan 34 är in­ne på sitt and­ra år som plats helt de­di­ke­rad åt sam­ti­da konst­glas. År som präg­lats av ver­nis­sa­ger, ut­ställ­ning­ar – och en brotts­miss­tänkt Hol­ly­wood-mo­gul.

Ös­ter­malms­bor­na An­na Brom­berg Sehl­berg och Elin Fors­berg träf­fa­des 2011 på Beck­mans de­sign­hög­sko­la, på en kurs om hur man ska­par en kläd­kol­lek­tion. Den sist­nämn­da in­såg ef­ter ett tag att det in­te rik­tigt var hen­nes grej ut­an fort­sat­te istäl­let sin ut­bild­ning på Konst­fack, med in­rikt­ning på ke­ra­mik och glas. Väl fär­dig med den så upp­lev­de hon att någon­ting sak­na­des.

– Det har fun­nits en rund­gång på den ut­bild­ning­en där ele­ver­na som tar ex­a­men blir lä­ra­re direkt ef­ter. Men jag vil­le nå­got an­nat, sä­ger Elin Fors­berg.

Hon hör­de av sig till An­na Brom­berg Sehl­berg med idén att öpp­na ett gal­le­ri. Först var An­na skeptisk men idén väx­te på hen­ne. En ut­märkt lo­kal för än­da­må­let dök upp på en nå­got ovän­tad plats. Näm­li­gen pre­cis på plat­sen där gal­le­ri­et finns idag, Ny­bro­ga­tan 34. Här fanns vid ti­den någon­ting helt an­nat.

– Jag har fix­at hå­ret här i 20 år, så tan­ken slog mig i fri­sörsto­len! Det här var i många år en upp­skat­tad fri­sörsa­long. När den se­dan fanns till för­sälj­ning så fanns ing­et att tve­ka om, sä­ger An­na Brom­berg Sehl­berg.

Nytt kon­cept

Konst­glas blan­das of­ta ihop med hant­verk då de som syss­lar med det of­ta ver­kar i eg­na glas­hyt­tor och an­li­tas som de­sig­ners av ke­ra­mik­fö­re­tag. Ett renod­lat gal­le­ri för konst­när­li­ga ut­tryck med glas är helt en­kelt nå­got som sak­nas, an­ser du­on. Se­dan öpp­ning­en har de haft ut­ställ­ning­ar med så­väl svens­ka som in­ter­na­tio­nel­la topp­namn in­om konst­di­sci­pli­nen.

– Vi lå­ter all­tid konst­nä­ren an­vän­da he­la rum­met, så det är ett stort ar­be­te när vi by­ter ut­ställ­ning, sä­ger Elin Fors­berg.

Un­der det förs­ta år som gal­le­ris­ter är det sär­skilt en hän­del­se som stic­ker ut. En full­stän­digt osan­no­lik så­dan.

– En dag dök två ame­ri­ka­ner upp i gal­le­ri­et. Vi är väl­digt so­ci­a­la mot vå­ra be­sö­ka­re, så vi märk­te snabbt att en av dem var väl­digt till­ba­kadra­gen och av­böj­de att skri­va i gäst­bo­ken, be­rät­tar An­na Brom­berg Sehl­berg.

Så långt ing­et sen­sa­tio­nellt. Men när Elin Fors­berg slog upp tid­ning­en da­gen ef­ter så kän­de hon igen den in­tro­ver­te man­nen från gal­le­ri­et på en bild. Det var den sex­ö­ver­grepps­an­kla­ga­de Hol­ly­wood- pro­du­cen­ten Har­vey We­ins­te­in.

– Jag ring­de An­na direkt, och hon be­kräf­ta­de att visst var det han. Det var pre­cis de da­gar­na då an­kla­gel­ser­na mot ho­nom i USA blev start­skot­tet för he­la #me­too-rö­rel­sen. Tyd­li­gen ha­de han flytt till Sve­ri­ge, sä­ger Elin Fors­berg.

Vil­le in­te kom­men­te­ra

Kvälls­tid­ning­ar­na fick nys om hän­del­sen och gal­le­ri­et fick ta emot för­fråg­ning­ar från jour­na­lis­ter i fle­ra da­gar, men man gjor­de va­let att in­te kom­men­te­ra hän­del­sen.

– Vi ha­de in­te haft öp­pet så länge och kän­de att det var en märk­lig sak att bli för­knip­pa­de med, sä­ger An­na Brom­berg Sehl­berg som nu me­nar att det gått så pass lång tid att det känns okej att be­rät­ta.

Just nu stäl­ler konst­nä­ren Ka­rin Tör­nell ut på Gal­le­ri Glas. Ut­ställ­ning­en he­ter ”Vi­ta­la de­lar” och går att se fram till den 11 ok­to­ber.

NYTT GAL­LE­RI. Elin Fors­berg och An­na Brom­berg Sehl­berg hål­ler i trå­dar­na i lo­ka­len som just nu stäl­ler ut verk av Ka­rin Tör­nell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.