Gre­ta bjöds in av Sch­war­ze­neg­ger

HEN­NES SVAR: ”Räk­na med mig. Has­ta la vis­ta ba­by”

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Sop­hie Stig­fur

15-åri­ga Gre­ta Thun­bergs be­slut att sitt­strej­ka ut­an­för riks­da­gen fram till va­let för att upp­märk­sam­ma kli­ma­tet har gjort ett starkt in­tryck – på ett nå­got ovän­tat håll.

Det var den 20 au­gusti som vi först rap­por­te­ra­de om den 15-åri­ga kli­mat­käm­pen Gre­ta Thun­berg, som val­de att sät­ta sig ned ut­an­för riks­dags­hu­set med en skylt med tex­ten ”Skol­strejk för kli­ma­tet”. Här skulle hon bli kvar var­je dag fram till va­let för att upp­märk­sam­ma kli­mat­frå­gan, med­de­la­de hon.

Med ti­den kom ini­ti­a­ti­vet att ska­pa ring­ar på vatt­net, fle­ra val­de att slu­ta upp och slå sig ned bred­vid Gre­ta. För­ra vec­kan hölls även en kon­sert på Ny­tor­get för att stöt­ta hen­nes ini­ti­a­tiv, där ar­tis­ter som bland and­ra Pa­trik Isaks­son, Lo­ney De­ar och He­le­ne Sjö­holm fram­träd­de. Men stö­det för fem­ton­å­ring­en kom­mer in­te ba­ra från stock­hol­mar­na.

På sön­dags­kväl­len twitt­ra­de näm­li­gen den for­ne kropps­byg­ga­ren, skå­de­spe­la- ren och ti­di­ga­re gu­ver­nö­ren av Ka­li­for­ni­en Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger föl­jan­de: ”Jag äls­kar att se nå­gon som in­te ba­ra kla­gar ut­an fak­tiskt gör någon­ting åt sa­ken. Du in­spi­re­rar mig. Fort­sätt i sko­lan och jag skulle gär­na vil­ja bju­da in dig till Wi­en och R20 så du kan in­spi­re­ra än­nu fler”, vil­ket Svens­ka Dag­bla­det var först med att rap­por­te­ra.

Någ­ra mi­nu­ter se­na­re re­pli­ke­ra­de Gre­ta Thun­berg själv på twit­ter: ”Räk­na med mig. Has­ta la vis­ta ba­by”.

Med ” R20” re­fe­re­rar Sch­war­ze­neg­ger till topp­mö­tet Austri­an Wold Sum­mit, som är Sch­war­ze­neg­gers år­li­ga kli­mat­mö­te som ver­kar för att Pa­ris­av­ta­let och FN:s håll­bar­hets­mål upp­fylls.

– Det känns väl­digt häf­tigt. Det är otro­ligt att det har spri­dits så, sä­ger Gre­ta Thun­berg till SvD.

Gre­ta Thun­berg har ti­di­ga­re för­kun­nat att hon kom­mer att fort­sät­ta med skol­strej­ken var­je fredag fram­ö­ver, tills Sve­ri­ge upp­fyl­ler Pa­ris­av­ta­let.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN/WIKIMEDIA COMMONS

PEPP. Po­li­ti­kern Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger vill se 15-åri­ga Gre­ta Thun­berg på kli­mat­topp­mö­tet i Wi­en. Hen­nes svar? ”Räk­na med mig. Has­ta la vis­ta ba­by”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.