Cy­kel­kar­ne­val på bil­fria da­gen

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Nu på sön­dag, 16/9, är det dags för bil­fria eve­ne­mang­et ”I stan ut­an min bil” för fjär­de året i rad då bi­lar por­tas i Gam­la Stan och de­lar av city. Ak­ti­vi­te­ter ut­lo­vas på Ström­ga­tan och Mäs­ter Samu­els­ga­tan, bland an­nat kan man få pro­va på att gö­ra ett eget in­sekts­ho­tell, byg­ga en dra­ke och lä­ra sig mer om kli­mat­på­ver­kan. Kloc­kan 11-16 är det dess­utom cy­kel­kar­ne­val på Norr­bro. Då kom­mer det bland an­nat att fin­nas möj­lig­het att tes­ta last­cyklar av ett fler­tal mo­del­ler. En kar­ne­val med cyklar kom­mer att rul­la ge­nom Stock­holms ga­tor från kloc­kan 14.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.