Nytt bo­stads­om­rå­de för­se­nas med ett år

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Jo­hann Ber­nö­vall

1 900 lä­gen­he­ter, 26 för­sko­le­av­del­ning­ar, en stor mängd nya kon­tor­soch bu­tiksy­tor samt ho­tell, par­ker och ett nytt ut­om­hus­bad. Det ska byg­gas i Söd­ra Vär­tan. Men när spa­den sätts i mar­ken är oklart.

Års­skif­tet 2016- 2017 gick den sto­ra de­talj­pla­nen för Söd­ra Vär­tan, en del av Nor­ra Djur­gårds­sta­den, ut på sam­råd. Pla­nen som in­ne­bär att dagens hamn- och in­du­stri­tunga om­rå­de ska bli en ny del av in­nersta­den blev 2016 no­mi­ne­rad till Sve­ri­ges Ar­ki­tek­ters Plan­pris.

Då ta­la­des det om bygg­start 2019 för pro­jek­tet, men nu kan vi av­slö­ja att så in­te blir fal­let.

Nu är det 2020 som är am­bi­tio­nen i sta­dens ar­be­te. Det är helt en­kelt för många ut­ma­ning­ar kvar att lö­sa för att hin­na till 2019.

”Vi har skju­tit på tid­pla­nen för pro­jek­tet Söd­ra Vär­tan och räk­nar nu med en bygg­start år 2020. De­talj­pla­nen var på sam­råd runt års­skif­tet 2016/2017. Ef­ter sam­rå­det har vi fått ar­be­ta med fle­ra kom­plet­te­ran­de ut­red­ning­ar, bland an­nat kring bul­ler från far­ty­gen”, skri­ver Kristin Qu­ist­gaard, pla­ne­rings­chef på ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret i ett mejl till tid­ning­en.

Dess­utom mås­te sta­den till­sam­mans med Tra­fik­ver­ket flyt­ta en ban­gård från den öst­ra till den väst­ra si­dan, nå­got som man idag ar­be­tar med.

”Vi be­hö­ver ge­men­samt med Tra­fik­ver­ket teck­na ett av­tal kring hur det­ta ska ske in­nan det är helt grönt ljus för pro­jek­tet”, skri­ver Kristin Qu­ist­gaard.

Oklar­het kring ba­det

Som en del i pla­nen för Söd­ra Vär­tan be­hö­ver man även byg­ga om och ut den be­fint­li­ga ka­jen, vil­ket har vi­sat sig be­hö­va ett god­kän­nan­de i mark- och mil­jö­dom­sto­len. Den pla­nen är just nu ute på sam­råd.

”Dess­utom kan ett grund be­hö­va an­läg­gas ut­an­för ka­jom­rå­det för att in­te omöj­lig­gö­ra ett ut­om­hus­bad i om­rå­det. Huruvi­da ut­om­hus­ba­det kom­mer att ge­nom­fö­ras är i dags­lä­get in­te klar­lagt”, skri­ver Stock­holm stad på sin hem­si­da.

ILLUSTRATION: AIX ARKITEKTER OCH SUTEKI STUDIOS

SÖD­RA VÄR­TAN. Vsions­bild över fram­ti­dens Söd­ra Vär­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.