Hon skri­ver om brott på hem­ma­plan

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Mimmi Epstein 073-600 69 10 mimmi.epstein@di­rekt­press.se

Klä­der, in­red­ning och dec­ka­re. Kungs­holms­bon Lot­ta Lux­en­burg ska snart bör­ja skri­va på sin tred­je dec­ka­re från sin bu­tik vid S:t Eriks­bron.

För fem år se­dan de­bu­te­ra­de Lot­ta Lux­en­burg med dec­ka­ren ”För­svun­nen”. Hu­vud­per­so­nen, po­li­sen Nick Jo­hans­son, bor lik­som hon själv på Sche­e­le­ga­tan och hand­ling­en ut­spe­lar sig till stor del på Kungs­hol­men.

Lot­ta Lux­en­burg har ti­di­ga­re job­bat på re­klam­by­rå och dri­ver nu­me­ra in­red- nings- och kläd­bu­ti­ken Lo­lux på S:t Eriks­ga­tan. Det är mest där hon sit­ter och skri­ver men från bör­jan var det långt ifrån själv­klart att det skulle bli en bok.

– Jag kän­ner det li­te som att jag har hal­kat in på ett ba­nan­skal. Jag äls­kar själv att lä­sa dec­ka­re och det var en pe­ri­od när jag ha­de läst fem i rad som jag in­te tyck­te om sär­skilt myc­ket. Då tänk­te jag att kan de så kan väl jag, sä­ger Lot­ta Lux­en­burg.

En bok blev det. Och en till. I slu­tet av au­gusti kom den fri­ståen­de upp­föl­ja­ren ”Spår­löst” som ljud­bok. Nu har för­fat­ta­ren dess­utom skri­vit på ett av­tal för en tred­je bok som ska ges ut som­ma­ren 2019.

– Jag vet in­te vad den ska hand­la om än, men den ska va­ra in­läm­nad först i april så det är lugnt. Jag har ald­rig en histo­ria klar när jag bör­jar. Jag tyc­ker att det är jät­te­kul att folk lä­ser mi­na böc­ker men det känns fort­fa­ran­de li­te kons­tigt. Och läs­kigt när de man kän­ner gör det, sä­ger Lot­ta Lux­en­burg.

Har du nå­got tips till dem som vill skri­va en bok?

– Sätt upp kort­sik­ti­ga mål. Mitt var först att skri­va minst fy­ra sidor per dag. Slu­tet bru­kar jag kom­ma på när jag har skri­vit un­ge­fär hal­va boken.

FO­TO: MIMMI EPSTEIN

DECKARFÖRFATTARE. Lot­ta Lux­en­burg kom­mer ut med en ny bok näs­ta som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.