De åter­uppli­var gam­mal 90-talskrog i Ber­ze­lii Park

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Per Brandt

En 90-tals klas­si­ker åter­upp­står i Ber­ze­lii park. In­om kort slår nya Cal­le P upp por­tar­na igen.

Det är i Berns Bist­ros ti­di­ga­re lo­kal, där re­stau­rang Cal­le P fanns på 90-ta­let då den var en av stans he­tas­te kro­gar, som man nu bygger om för fullt.

Bakom den nya sats­ning­en finns tri­on som ti­di­ga­re drev po­pu­lä­raSix­ten & Frans på Kungs­hol­men, An­ton Sur­tell, Ax­el Ohl­son och Si­mon Ramn Ale­ni­us.

Den här gång­en bac­kas de ock­så upp av Stu­re­plans­grup­pen som be­skri­ver den ny­gam­la kro­gen som en ”stor­sats­ning på en fa­mil­jär och per­son­lig re­stau­rang på en klas­sisk kro­g­a­dress”, en­ligt Stu­re­plans­grup­pens VD Vi­mal Ko­vac i ett press­med­de­lan­de.

Pla­nen är att öpp­na den nya kro­gen, som allt­så tar sam­ma namn som 90-tals­klas­si­kern, i slu­tet av september och det blir bå­de krog, bar och ute­ser­ve­ring i träd­går­den.

De som gil­la­de Six­ten & Frans kom­mer kän­na igen sig med­de­lar krö­gartri­on.

– Den som va­rit på Six­ten och Frans kom­mer att kän­na igen sig i vår ta­ke på me­ny, käns­la och at­mo­sfär. Vi ser fram emot att väl­kom­na bå­de vå­ra ti­di­ga­re stam­mi­sar och öv­ri­ga stock­hol­ma­re till nya kro­gen. Ex­tra kul känns det att ge nytt liv till Cal­le P i Ber­ze­lii Park – men med en ny och mo­dern käns­la”, sä­ger An­ton Sur­tell i press­med­de­lan­det.

FO­TO: NIKLAS NYMAN

ÖPP­NAR NYTT. An­ton Sur­tell, Si­mon Ramn Alé­ni­us och Ax­el Ohl­son åter­uppli­var klas­sis­ka Cal­le P i Ber­ze­lii park till­sam­mans med Stu­re­plans­grup­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.