Hem­tjänst­ka­o­set glöm­des bort full­stän­digt in­för va­let

Östermalmsnytt - - TYCK OM! -

Fy skäms. ING­ET par­ti tog upp ex­tremt dyr hem­tjänst som in­för­des för ett par år se­dan (i öv­rigt ka­o­tisk rö­ra med verk­lig­hets­från­va­ran­de reg­ler i sam­band med tjäns­ten). So­ci­al­sek­re­te­ra­re för­vand­la­des till in­dri­va­re strax fö­re en pla­ne­rad ope­ra­tion 2016.

Brut­to­in­komst räk­nas ut­an hän­syn till per­son­li­ga om­stän­dig­he­ter. Slut­räk­ning från 400 till ca 2 000 net­to. Bums! Av­gif­ter som slår hän­syns­löst hårt på oss ut­an an­hö­ri­ga. Vid sjuk­hus­vis­tel­se ska hem­tjänst och sjuk­hus­av­gift be­ta­las pa­ral­lellt trots att hem­tjänst en­ligt re­gel- ver­ket in­te får gå in i hem­met. Blom­vatt­ning, för­be­re­del­ser fö­re hem­komst, ingen­ting (det får an­nan ta hand om – VEM?)

Hus­djur att äls­ka, otänk­bart. Äger ing­et av vär­de, bor i hy­res­rätt, kvin­na 67 år, mask­ros­barn, skul­der. Ti­di­ga­re lå­gin­komst­ta­ga­re, en­sam­stå­en­de dub­belar­be­tan­de mam­ma. Nu­me­ra Äng­la­mam­ma. Skat­te­be­ta­la­re se­dan 15 års ål­der. Kvar i bör­sen finns un­ge­fär tu­sen­lap­pen över norm (al­la vet hur gi­rigt till­ta­gen den är). Glömt är ofrån­kom­li­ga ut­gif­ter som bred­band, glas­ö­gon m.m.

Öv­rigt ska obön­hör­li­gen till so­ci­al­för­valt­ning­en för ”ser­vice” vi till­han­da­hålls. Vi som nu­me­ra pas­san­de he­ter kun­der i stäl­let för vård­nads­ta­ga­re. Trygghet nej, bak­bun­den ja. Vad är al­ter­na­ti­vet i ett land med god eko­no­mi och glo­bal so­li­da­ri­tet? Att läm­na oss i stic­ket? Ska vi ta bak­vä­gen ut?

För öv­rigt less på dis­kri­mi­ne­ring av äld­re och äl­tan­det om hur dy­ra vi är, kom igen! Vi har be­ta­lat skatt he­la li­vet. Ta­ket för bo­stads­tillägg är orim­ligt lågt och mås­te hö­jas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.