Gru­sa­de pla­ner för Tes­sin­par­ken

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM -

Fle­ra lä­sa­re har re­a­ge­rat på den sto­ra mäng­den grus i Tes­sin­par­ken. Em­ma Tay­lor, kom­mu­ni­ka­tör på Ös­ter­malms stads­dels­för­valt­ning, skri­ver i ett mejl att gru­set ska an­vän­das för att gru­sa upp un­der kas­tan­jer­na vid al­lé­er­na i Tes­sin­par­ken. I ett and­ra ske­de ska även Kar­la­vä­gen gru­sas upp, men det blir först till vå­ren.

– An­led­ning­en är att gru­set ska ha möj­lig­het att sjun­ka ner or­dent­ligt i un­der­la­get. Nu när vin­tern när­mar sig och det kan bli ak­tu­ellt med snö­plog­ning finns risk att det nya gru­set plo­gas un­dan, skri­ver hon.

VISS­TE DU ATT… Hyl­la­de R&B-stjär­nan Sa­bi­na Ddum­ba in­le­der sin höst­tur­né med två spel­ning­ar på Dra­ma­tens sto­ra scen. Den 21 och 22 ok­to­ber upp­trä­der hon på den an­ri­ka sce­nen.

GRUSHÖG. Gru­set ska an­vän­das i al­lé­er­na i Tes­sin­par­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.