Sta­den sät­ter stopp för App­le i Kungs­an

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM - Mi­ri­am Bratt Mim­mi Ep­ste­in

Apples pla­ner på en stor flagg­skepps­bu­tik i Kungs­träd­går­den skro­tas. Stock­holm stad sä­ger nej till det sto­ra byg­get och vill istäl­let sat­sa på att parken ska ”åter­få sin for­na glans”.

Planerna på en stor Apple­bu­tik i Kungs­träd­går­den har länge va­rit fö­re­mål för dis­kus­sion.

Men i fre­dags tog den nya grön­blå ma­jo­ri­te­ten ställ­ning för att stoppa tek­nik­jät­tens pla­ner.

– Det finns and­ra pla­ce­ring­ar som skul­le va­ra mer lämp­li­ga för App­le, sä­ger ny- till­träd­da stads­bygg­nads­bor­gar­rå­det Jo­a­kim Lars­son (M).

Tan­ken är att hit­ta en ny lämp­lig plats till byg­get.

Har re­dan köpt tom­ten

App­le har re­dan köpt tom­ten till den bygg­nad som står vid in­gång­en mot Kungs­träd­går­den från Hamn­ga­tan, som i nu­lä­get är en re­stau­rang. År 2015 be­ta­la­de de 129 mil­jo­ner för den ef­ter­trak­ta­de ytan.

Men vad som kom­mer hän­da nu när Stock­holm stad sät­ter stopp för det sto­ra byg­ge som var pla­ne­rat är oklart.

Lars­son hop­pas att sta­den och fö­re­ta­get ge­men­samt ska kun­na kom­ma över­ens om en lös­ning så att kom­mu­nen kan rus­ta upp parken och öpp­na upp den mer.

– Vi vill att man tar ett hel­hets­grepp på Kungs­träd­går­den. Vi vill att plat­sen åter­får sin for­na glans, sä­ger han.

Sta­den le­tar ny plats

Sta­den ska nu sät­ta igång med ar­be­tet att hit­ta en ny lämp­lig plats för bu­ti­ken.

– Kungs­träd­går­den är fel plats vi ska ut­veck­la den istäl­let för att stänga av Kungs­träd­går­den från Hamn­ga­tan, sä­ger Erik Slott­ner (KD) som var en av de förs­ta po­li­ti­ker­na att pro­kla­me­ra för ett nej till bu­ti­ken.

Den på­gåen­de de­talj­pla­ne­pro­cess för en App­le-bu­tik i Kungs­träd­går­den kom­mer att av­bry­tas. Där­ef­ter ska en ny plan­pro­cess, med syf­te att ta ett hel­hets­grepp kring Kungs­träd­går­den och för­hö­ja dess re­kre­a­tions- och vis­tel­se­vär­de som stads­park, på­bör­jas.

Det finns and­ra pla­ce­ring­ar som skul­le va­ra mer lämp­li­ga för App­le.

FOTO: KA­RIN NILSSON

STOP­PAR. Stads­bygg­nads­bor­gar­rå­det Jo­a­kim Lars­son (M) sä­ger att den nya blågrö­na ma­jo­ri­te­ten ska fre­da Kungs­träd­går­den från en App­le-bu­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.