Snabb­mat med ko­re­ansk touch till i Va­sas­tan

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Mim­mi Ep­ste­in mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

Hem­li­ga fa­mil­jere­cept och ko­re­an­skin­spi­re­rad mat. Nu öpp­nar Kimchis­tan på Teg­nér­ga­tan. I lo­ka­len på Teg­nér­ga­tan 18 hål­ler re­no­ve­ring­en på att bli klar. Nu vän­tar ägar­na av det ko­re­ans­ka stäl­let Kimchis­tan på le­ve­rans av möb­ler, kök och in­red­ning. Tan­ken är att man ska öpp­na re­stau­rang­en i bör­jan av no­vem­ber.

Se­dan ti­di­ga­re finns de i Hötorgs­gång­en men flyt­tar i ja­nu­a­ri ner i Hötorgs­hal­len när den fas­tig­he­ten ska re­no­ve­ras. På Teg­nér­ga­tan blir det sam­ma kon­cept på lun­chen men ” li­te fi­ne di­ning” på kväl­len.

– Vi gör häl­so­sam fast food in­spi­re­rad av det ko­re­ans­ka kö­ket. Till ex­em­pel ser­ve­rar vi bi­bim­bap och ho­e­do­pab, en ko­re­ansk po­ké bowl, sä­ger Yousou Li som job­bar med mark­nads­fö­ring och so­ci­a­la me­di­er åt den nya re­stau­rang­en.

En av Kimchi­stans kän­ne­tec­ken är att man ser­ve­rar myc­ket fer­men­te­ra­de grön­sa- ker, en gam­mal kon­ser­ve­rings­me­tod. Al­la ani­ma­lis­ka livs­me­del går att by­ta ut mot ve­ge­ta­ris­ka al­ter­na­tiv. Äga­ren Ikram Ibra­gi­mov be­rät­tar att han an­vän­der sig av en del hem­li­ga fa­mil­jere­cept.

– Jag har all­tid gil­lat stark mat och är upp­vux­en i Ka­zakstan vid grän­sen till Uz­be­kis­tan, sä­ger Ikram Ibra­gi­mov.

Hans mål är att ha öpp­nat 20 stäl­len, någ­ra med fran­chi­se­ta­ga­re, i Stock­holm fram till 2020. Många av dem i food­trucks i in­om­hus­mil­jö.

– Jag tror sna­ra­re på att ha många stäl­len med li­te va­ri­e­ra­de me­ny­er än ett med en en­da lång me­ny, sä­ger Ikram Ibra­gi­mov.

Just om­rå­det vid Svea­vä­gen/Teg­nér­ga­tan tror de sten­hårt på.

– Det är ju li­te Ko­re­a­town här, sä­ger Yousou Li.

Vi gör häl­so­sam fast food in­spi­re­rad av det ko­re­ans­ka kö­ket.

FOTO: MIM­MI EP­STE­IN

NYÖPPNAR. Yousou Li och Ikram Ibra­gi­mov öpp­nar Kimchis­tan på Teg­nér­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.