Andra­hands­hy­ror­na mins­kar i in­ners­tan

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM -

Andra­hands­hy­ror­na fort­sät­ter att öka på bred front i Stock­holm, vi­sar ny sta­tistik från andra­hands­saj­ten Qa­sas hy­res­rap­port för årets tred­je kvar­tal.

I vis­sa de­lar av yt­tersta­den har de sti­git med upp till tolv pro­cent och det är sär­skilt där tryc­ket är som högst.

Dä­re­mot är det sva­la­re i de mer cen­tra­la de­lar­na. På Ös­ter­malm har andra­hands­hy­ror­na i stäl­let sjun­kit med -11 pro­cent. Och i Va­sas­tan och Norr­malm har andra­hands­hy­ror­na gått ner med -7 pro­cent.

Den ge­nom­snitt­li­ga andra­hands­hy­ran i Stock­holms stad lig­ger nu på 12 331 kro­nor, en­ligt Qa­sa. Det är sär­skilt de mind­re lä­gen­he­ter­na som ökar i ef­ter­frå­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.