Skaf­fa in­te barn om du in­te vill va­ra med dem

Östermalmsnytt - - TYCK OM! - Elin Dunås

Skaf­fa in­te barn om du in­te vill va­ra med dem!

Härom­da­gen gick jag och en kom­pis en pro­me­nad i sko­gen när vi fick syn på två barn­vag­nar, som stod par­ke­ra­de in­till sti­gen. I den ena låg två små barn och i den and­ra låg ett. Vi såg oss om­kring men ing­en vux­en fanns i när­he­ten. Så vi bör­ja­de hoa li­te men fick ing­et svar. Till sist gick vi in i sko­gen och där, en bit in, stod två unga pap­por och pra­ta­de.

De såg väl­digt för­vå­na­de ut när vi sa till dem att de in­te bor­de läm­na bar­nen ut­an upp­sikt – för upp­sikt ha­de de in­te från där de stod. Tänk om ett barn vak­nat och bli­vit led­set? El­ler tänk om nå­gon med on­da av­sik­ter kid­nap­pat det?

Dag­li­gen ser jag för­äld­rar som går och hål­ler på med si­na mo­bi­ler me­dan bar­net gung­ar el­ler sit­ter i barn­vag­nen. Ing­en ögon­kon­takt. Hur på­ver­kar det bar­nen?

Vän­ner som job­bar på för­sko­la vitt­nar om att för­äld­rar­na ber dem att in­te lå­ta ettå­ring­ar vi­la – för då som­nar de så sent hem­ma och för­äld­rar­na mås­te ju få sin egen­tid. Ibland som­nar bar­nen vid mat­bor­det på da­gis av ren ut­matt­ning. Barn läm­nas ock­så in med fe­ber­ned­sät­tan­de fast de har fe­ber. Och för­äld­ra­le­di­ga med nytt barn lå­ter det förs­ta bar- net va­ra på da­gis från öpp­ning till stäng­ning.

Per­so­na­len gör ett fan­tas­tiskt jobb och bar­nen har det sä­kert jät­te­bra på för­sko­lan, men var­för skaf­fa­de du barn om du in­te vill va­ra med dem?

När mitt eget barn gick på da­gis för 10-15 år se­dan var den all­män­na an­dan att man häm­ta­de så ti­digt man kun­de. Nu är an­dan att ”jag ska min­sann ha min egen­tid”.

Jag sä­ger: du kom­mer att få egen­tid när bar­nen blir stör­re. Då kom­mer du att bli bort­vald för kom­pi­sar och da­ta­spel, så pas­sa på att nju­ta av bar­nen nu me­dan det går!

FOTO: MOSTPHOTOS

SKIFTA FO­KUS. In­sän­dar­skri­ben­ten tyc­ker att för­äld­rar ger för li­te tid till si­na barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.