BERGHAGEN TILL­BA­KA I SI­NA FAVORITKVARTER

Bokak­tu­el­la Ma­lin Berghagen och hun­den Bod­hi har flyt­tat hem. Nu gui­dar hon till si­na guld­stäl­len på Östermalm.

Östermalmsnytt - - SIDAN 1 - Text: Patrik Wirén Fo­to: Sacharias Källdén

Är jag po­si­tiv, glad och fram­gångs­rik? Om det in­te känns så – fa­ke it til you ma­ke it.

Livs­lust och häl­sa en­ligt Ma­lin...

... är nam­net på Ma­lin Berg­ha­gens bok som ges ut den 6 november. Boken är en in­spi­ra­tions­bok där hon de­lar med sig av si­na häl­so- och trä­ningsru­ti­ner, re­cept och fak­ta kring oli­ka livs­me­del och de­ras in­ver­kan på vå­ra krop­par.

”Jag tänk­te att jag li­ka gär­na kun­de skri­va en bok istäl­let för att sva­ra på al­la frå­gor jag får på Instagram. Ett råd för att bi­be­hål­la livs­lus­ten och häl­san är att in­se att du in­te kan för­änd­ra ditt för­flut­na, ba­ra hur du ser på det. Du ska in­te hel­ler lå­ta din sorg de­fi­ne­ra dig. Det är all­de­les för lätt att äl­ta och grä­va ned sig i job­bi­ga sa­ker.”

”En vik­tig frå­ga är: vem är jag? Är jag po­si­tiv, glad och fram­gångs­rik? Om det in­te känns så – fa­ke it til you ma­ke it.”

ÖS­TER­MALMS SA­LU­HALL, HUMLEGÅRDSGATAN 1. När vi kom­mer fram till Mesh och de­ras häl­so­sam­ma snabb­mat­sal­ter­na­tiv upp­står ett kram­ka­las med ägaren Mes­mesh Nil­da­len. ”Jag är 80 pro­cent ve­gan och fö­re­drar det, men äter kött el­ler ost ibland. Och när jag syn­dar ska det va­ra värt det, då ska det va­ra kva­li­tet. I sa­lu­hal­len finns bra kva­li­tet och al­la häl­sar och kän­ner igen dig. Det ger en hem­ma­käns­la. Sa­lu­hal­len är ock­så väl­digt myc­ket min pap­pa (Las­se Berghagen, reds anm) för mig, jag kan fort­fa­ran­de springa in i ho­nom när jag är här.”

THE LOUNGERY, LINNÉGATAN 16. ”Är det här ett av di­na fa­vo­rit­stäl­len? Vad gul­lig du är!” Per Scharélz ler stort bakom dis­ken när Ma­lin för­kla­rar att hon är här för att vi­sa stads­de­lens guld­korn för Ös­ter­malmsnytt. I dag be­stäl­ler hon en ve­ge­ta­risk mo­rots­sop­pa med asi­a­tisk touch. ”De har väl­digt go­da sop­por och här kän­ner man sig all­tid väl­kom­men. Dess­utom får Bod­hi föl­ja med in.”

ÅMELLS KONSTHANDEL, BIR­GER JARLS­GA­TAN 14. ”Istäl­let för att gå till lek­par­ker bru­ka­de min pap­pa ta mig till gal­le­ri­er när jag var li­ten. Här på Åmells gil­lar jag den stäm­nings­ful­la be­lys­ning­en och at­mo­sfä­ren. Jag går till gal­le­ri­er nå­gon gång i vec­kan och all typ av konst är ro­gi­van­de för mig. Jag lyss­nar gär­na på klas­sisk mu­sik ock­så.”

ML SECOND HAND, KOMMENDÖRSGATAN 14. ”Här har jag hit­tat myc­ket fint ge­nom åren, band an­nat en fusk­päls och en jät­te­fin af­ton­klän­ning som jag tyc­ker myc­ket om. Det är en väl­digt väl­sor­te­rad bu­tik som har la­gom myc­ket sa­ker. Det gör att det är lätt att hit­ta det man vill ha. Jag såg di­rekt två jac­kor jag vil­le ha nu när vi gick in.”

MORNINGTON HO­TEL, NY­BRO­GA­TAN 53. ”Jag äls­kar Mornington och al­la böc­ker som finns här längs väg­gar­na. Ef­tersom jag re­ser myc­ket är jag väl­digt för­tjust i ho­tel­lob­by­er. Två av mi­na fem böc­ker är fak­tiskt skriv­na här och nu när jag är till­ba­ka går jag of­ta hit på kväl­lar­na.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.