M och MP:s re­la­tion har kan­tats av bråk

Östermalmsnytt - - HEJ ÖSTERMALM -

DAl­li­an­sen och MP har gift sig och allt är frid och fröjd. Men pre­cis som i al­la re­la­tio­ner vän­tar ut­ma­ning­ar. Ett förs­ta or­dent­ligt test blir att for­me­ra stads­dels­nämn­der­na. På vis­sa håll kan det bli tuf­fa­re än på and­ra. Som i Fars­ta där ett jät­te­bråk blos­sa­de upp för tre år se­dan. Då an­kla­ga­de Ma­ri­a­na Mo­rei­ra Du­ar­te (MP) Lars Jilm­stad (M) för att ha ut­tryckt sig ”sex­is­tiskt” när han sa ”ska vi gå med på det­ta för di­na vack­ra, bru­na ögons skull” un­der ett mö­te. Mo­rei­ra Du­ar­te kon­sta­te­ra­de kort att ”min re­spekt är för­lo­rad”.

Jilm­stad blev ”full­stän­digt upp­rörd” över sex­isman­kla­gel­sen och slog fast att en ”för­ut­sätt­ning för åter­upp­bygg­da go­da re­la­tio­ner” var en ur­säkt från Mo­rei­ra Du­ar­te – som ald­rig kom.

Någ­ra må­na­der ti­di­ga­re sa Ewa Lars­son, MPord­fö­ran­de i Skarpnäck, ”tyst nu, lil­la du” till An­na Kö­nig Jerl­myr (M) i TV4:s Ny­hets­mor­gon – och tving­a­des be om ur­säkt. Li­te se­na­re blev Ewa Lars­son åte­ri­gen be­skylld för att an­vän­da härskar­tek­ni­ker.

Då av Skarpnäcks­mo­de­ra­ten Eva Ång­ström som kal­la­de Ewa Lars­son för ”rik­tigt trist typ” och me­na­de att ”MP är en ka­ta­strof in­om vå­rat om­rå­de”.

I Spånga-Tens­ta var Mo­de­ra­ter­na un­der lång tid så fru­stre­ra­de på ord­fö­ran­den Awad Her­si (MP) – som till slut tving­a­des bort – att det mel­lan var­ven var plåg­samt då­lig stäm­ning i stads­dels­nämn­den. ”Jag tyc­ker att det är för jäk­ligt”, sa Ole-Jör­gen Pers­son (M) om al­la for­mel­la fel han an­såg att Her­si gjor­de.

Myc­ket vat­ten har run­nit un­der Stock­holms bro­ar se­dan dess. Men fak­tum är att M och MP nu ska sam­ar­be­ta. Och pre­cis som i al­la för­hål­lan­den är det lätt hänt att gam­malt groll kom­mer upp igen när det var­dag­li­ga gne­tet sät­ter re­la­tio­nen på prov – på rik­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.