Djur­gårds­ar­vet le­ver vi­da­re

Östermalmsnytt - - HEJ ÖSTERMALM -

In­för mat­chen mot IFK Gö­te­borg på Te­le2 Are­na den 31 ok­to­ber lan­se­rar Djur­går­den Fot­boll kam­pan­jen Djur­gårds­ar­vet. Syf­tet är att hyl­la de som sett till att gö­ra barn, barn­barn, gran­nar, sys­kon och för­äld­rar till Djur­går­da­re. I ett an­tal fil­mer be­rät­tar sup­port­rar vem det var som gjor­de att de blev Djur­går­da­re. Tan­ken är att få folk att hyl­la sitt Djur­gårds­arv ge­nom att ta med per­so­nen på mat­chen mot IFK Gö­te­borg.

En av de med­ver­kan­de är Gusta­ve Lund, mer känd som Gur­ra G i Just D.

– När klub­ben kal­lar är det själv­klart att man stäl­ler upp. Se­dan vill jag ju så klart tac­ka farsan ock­så, han är ju så stolt över klub­ben och att va­ra Djur­går­da­re, pre­cis som jag, sä­ger han i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.