M för­tyd­li­gar om Brom­ma­fly­get

Östermalmsnytt - - HEJ ÖSTERMALM -

Den nya grön­blå över­ens­kom­mel­sen om Brom­ma­fly­get gäl­ler en­dast den kom­man­de man­dat­pe­ri­o­den. Det för­tyd­li­gan­det vill Mo­de­ra­ter­na i Stads­hu­set gö­ra ef­ter vår ar­ti­kel om makt­skif­tet i för­ra vec­kan. En­ligt Mo­de­ra­ter­na ska det gö­ras tyd­ligt att det grön­blå sty­ret i Stock­holms stad in­te kom­mer att för­länga av­ta­let för Brom­ma­fly­get un­der den­na man­dat­pe­ri­od. In­rikt­ning­en för om­rå­det som stads­ut­veck­lings­om­rå­de kvar­står även den för in­ne­va­ran­de man­dat­pe­ri­od.

VISS­TE DU ATT… Ide­el­la för­e­ning­ar nu kan an­sö­ka om för­e­nings­stöd från Ös­ter­malms stads­dels­nämnd. An­sök­nings­pe­ri­o­den är öp­pen 22 ok­to­ber–22 november och gäl­ler verk­sam­het un­der 2019.

FO­TO: ANDRE­AS ENBUSKE

BROMMAFLYG. På väg mot land­ning på Brom­ma flyg­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.