Unga i in­ners­tan nytt­jar mest al­ko­hol och dro­ger

Östermalmsnytt - - ÖSTERMALM - Em­ma Thim­gren

Stock­holmsen­kä­ten vi­sar att drog- och alk­ho­hol­kon­sum­tio­nen bland unga är som högst på Kungs­hol­men, Norr­malm och Östermalm.

Enkä­ten byg­ger på svar från ung­do­mar i års­kurs nio och två­an på gym­na­si­et. Enkä­ten be­sva­ras ano­nymt på lek­tions­tid och in­ne­hål­ler bland an­nat frå­gor om al­ko­hol och dro­ger. Flest unga som upp­ger att de dric­ker och knar­kar bor i in­ners­tan och av des­sa är det van­li­gast bland kil­lar­na.

– Vi tyc­ker ab­so­lut att vi lig­ger för högt. Vi har le­gat då­ligt till i fle­ra år, som res- ten av in­ners­tan ock­så gjort. So­cio­e­ko­no­miskt star­ka om­rå­den bru­kar lig­ga högt. Vi tar det här på störs­ta all­var och vi vill fort­sät­ta job­ba med det här och är tack­sam­ma för det till­trä­de vi har till sko­lor­na, sä­ger Ös­ter­malms pre­ven­tions­sam­ord­na­re Jo­sef El­ve­skog.

Kul­tur att dric­ka

Han tror att in­nersta­den lig­ger högt för kon­sum­tion ef­tersom det finns re­sur­ser där som kanske in­te finns i and­ra om­rå­den.

– Det finns en nor­ma­tiv kul­tur kring al­ko­hol i in­nersta­den. Det finns re­sur­ser, till­gång till lä­gen­he­ter, peng- ar och up­pen­bar­li­gen till al­ko­hol, sä­ger han.

Stads­dels­för­valt­ning­en job­bar med pre­ven­tion ge­nom att be­sö­ka ung­do­mar­na. Men störst fo­kus läggs på att nå för­äld­rar­na på för­äld­ra­mö­ten. Upp­ma­ning­ar­na är att in­te läm­na si­na barn en­sam­ma hem­ma un­der helger och att in­te bju­da si­na barn på al­ko­hol.

– De fles­ta är in­te ute på ga­tan och dric­ker ut­an dric­ker hem­ma så då är det svårt för oss att se, sä­ger Jo­sef El­ve­skog.

”Tror att al­la dric­ker”

Han me­nar ock­så att det är vik­tigt att bry­ta fö­re­ställ- ning­ar­na ele­ver­na har om att al­la and­ra dric­ker.

– Ele­ver­na tror att al­la and­ra hål­ler på, men det vet vi ju att de in­te gör. Det är vik­tigt att kom­ma ihåg att när­ma­re 50 pro­cent av ele­ver­na i års­kurs 9 på Östermalm in­te ens har prö­vat al­ko­hol.

Hi­sto­riskt lå­ga ni­vå­er

Al­ko­hol­kon­sum­tio­nen bland unga i Stock­holm har dock mins­kat. Den to­ta­la kon­sum­tio­nen och de som dric­ker myc­ket al­ko­hol är en­ligt so­ci­al­för­valt­ning­en ”på hi­sto­riskt lå­ga ni­vå­er i samt­li­ga grup­per”.

FO­TO: MOSTPHOTOS

DEPPIGT. Unga i in­ners­tan dric­ker och knar­kar mer än på and­ra håll i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.