Cy­klis­ter missnöjda med bro – som har cy­kel­för­bud

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Patrik Wirén

Den om­de­bat­te­ra­de bron över Husar­vi­ken fram­kal­lar åte­ri­gen star­ka käns­lor i Norra Djurgårdsstaden.

Så sent som den 28 au­gusti skrev vi om bron över Husar­vi­ken. Då hand­la­de det om att fle­ra cy­klis­ter fast­nat med däc­ken i gli­por­na mel­lan träplan­kor­na. Nu är bron åte­ri­gen äm­ne för de­batt.

An­led­ning­en till de många ilsk­na kom­men­ta­rer­na i en lo­kal Fa­ce­book­grupp är att de räff­la­de plå­tar med mönst­rad alu­mi­ni­um som pla­ce­rats ovan­på trä­et upp­levs som fu­la och oe­s­te­tis­ka. Staf­fan Lo­rentz, pro­jekt­chef för Norra Djurgårdsstaden på ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret, be­to­nar att täck­ning­en är en till­fäl­lig åt­gärd.

– Vi ar­be­tar med att ta fram en lång­sik­tig lös­ning för bro­ba­nan, skri­ver han i ett mejl.

En del cy­klis­ter har ut­tryckt oro för att plå­tar­na kom­mer bli re­na döds­fäl­lan un­der de isha­la vin­ter­må­na­der­na. Lo­rentz kon­sta­te­rar dock att det finns en skylt upp­satt om att det fak­tiskt är för­bju­det att cyk­la på bron.

– Om det ef­ter­levs ska nå­gon halkrisk för cyk­lan­de in­te upp­stå här, skri­ver han men läm­nar sam­ti­digt en öpp­ning för att cy­klis­ter kan va­ra tillåt­na i fram­ti­den.

– Vi job­bar med en an­nan lös­ning som kom­mer sä­ker­stäl­la att det in­te blir för bre­da gli­por som man skul­le kun­na fast­na i om man be­stäm­mer sig att tillå­ta även cyk­ling på den­na bro. Det­ta ska ri­tas och pro­jek­te­ras, hand­las upp et­cet­ra, men en ny lös­ning kom­mer va­ra på plats un­der vå­ren 2019, av­slö­jar han.

Husar­viks­bron, som lig­ger läng­re ös­terut och är öpp­nings­bar, kom­mer att va­ra i drift i slu­tet av november, en­ligt Lo­rentz.

FO­TO: SARAH TORESSON

UPP­RÖR. Många har re­a­ge­rat på den till­fäl­li­ga lös­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.