Byg­get av ny bro på Djur­går­den har dra­git igång

Östermalmsnytt - - STOCKHOLM - Em­ma Thim­gren

Byg­get av Fol­ke Ber­na­dot­tes bro som ska län­ka ihop norra och söd­ra Djur­går­den är nu igång.

Vi har fle­ra gång­er rap­por­te­rat om den helt nya bro som ska byg­gas över Djur­gårds­brunns­vi­ken –och nu är ar­be­tet igång.

På söd­ra si­dan ne­dan­för Ro­sen­dals slott har man nu bör­jat gju­ta ett av brons fun­da­ment. Ef­ter det ska fun­da­men­tet på and­ra si­dan gju­tas och nå­gon gång i som­mar kom­mer bron som till­ver­kas i Ble­kinge att lyf­tas på plats.

– Vi hop­pas att vi kan in­vi­ga den nå­gon gång näs­ta höst, om ett år un­ge­fär, sä­ger slotts­fog­de Mag­nus Andersson.

Bron kom­mer gå mel­lan mu­sei­par­ken på norra Djur­går­den och Ro­sen­dals­om­rå­det på söd­ra Djur­går­den.

– Vi tror att det här kom­mer bli en vik­tigt länk mel­lan norra och söd­ra Djur­går­den. Det kom­mer bi­dra till att fler upp­täc­ker Ro­sen­dals slott och Ro­sen­dals träd­gård, sä­ger slotts­fog­de Mag­nus Andersson.

FO­TO: EM­MA THIM­GREN, ILLUSTRATION: RUNDQUIST AR­KI­TEK­TER

BYGG­START. Byg­get av den nya bron har på­bör­jats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.